Z činnosti rady a zastupitelstva květen - červenec 2008

Publikováno 21. 07. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Ivoš Filípek - místostarosta obce HlubočkyRada obce na svém zasedání dne 12. 5. 2008 schválila odstoupení od smlouvy o dílo uzavřenou s firmou IDOP Olomouc, a. s. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí - 40 rodinných domů (Mariánské Údolí), a to z důvodu několikaměsíčního prodlení zpracovatele s vyhotovením a předáním projektu.

Rada schválila pronájem letního amfiteátru v kulturním domě na kulturní akce (OLMetal fest, Folk v Údolí) a finanční příspěvek pro FK Hlubočky na uspořádání kulturně - sportovní akce „Arabela team“ (30. 8. 2008).

Rada taktéž schválila smlouvu o právu provést stavbu - přístavbu hasičské zbrojnice a dohodu o finančním vyrovnání s firmou AQUAVERI SERVIS s.r.o. za provedené stavební úpravy (nové zábradlí na ochozu okolo domu služeb, Mariánské Údolí). V rámci podpory rozvoje životního prostředí v obci rada schválila smlouvu na vypracování studie revitalizačního opatření s firmou TERRA-POZEMKOVé ÚPRAVY, s.r.o. pro lokalitu Hlubočky - Orát.

Dne 26. 5. 2008 rada obce uložila připravit do příštího zasedání zadání nového výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí - 40 rodinných domů (Mariánské Údolí), rozhodla o výměně stávajícího neopravitelného kotle v kulturním domě za nový (investice 400tis. Kč) a schválila výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku „Oprava chodníků Hlubočky“.

Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo s firmou IDOP Olomouc, a. s. rada obce dne 9. 6. 2008 projednala nový návrh výzvy k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace - inženýrské sítě pro 40 rodinných domů (Mariánské Údolí) a výzvu doporučila ke schválení v zastupitelstvu. Dále schválila výzvu k předložení nabídek na veřejnou zakázku - „software - spisová služba“.

Rada souhlasila s pronájmem volných nebytových prostor v novém domě s pečovatelskou službou (Hlubočky-Ves) za účelem poskytování služeb v oboru masérství. Rada dále doporučila ke schválení v zastupitelstvu „Pravidla pro prodej a pronájem pozemků v majetku obce Hlubočky“. Taktéž schválila smlouvu o dílo s firmou VISSO s.r.o. na vybudování parkovišť na ul. Na Orátě, Gagarinova, Ciolkovského a Letní.

Vzala na vědomí přemístění části odboru správy majetku a výstavby na obecní úřad (výměna kanceláří s obecní policií) a vyhlášení výběrového řízení na místo referenta stavebního úřadu. Dále doporučila ke schválení v zastupitelstvu vznik nového právního subjektu „Školní jídelna při ZŠ Hlubočky“. Rada doporučila stanovit v MŠ Mariánském Údolí školné pro školní rok 2008/2009 ve výši 200,- Kč a uložila projednat s ateliérem Zahrada Olomouc zpracování studie na úpravu venkovního areálu ZŠ Mariánské Údolí. Rada schválila navýšení částky za správu bytů v majetku obce na 165,- Kč/byt (JKM-SPRÁVA s.r.o.) a rozhodla o přidělení finačního příspěvku na sportovní akci Titty Twister Down (závody kol, Cukrák).

Zastupitelstvo obce dne 18. 6. 2008 schválilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, předsedy a členy výborů, vzalo na vědomí závěrečný účet hospodaření Mikroregionu Bystřička za rok 2007, schválilo vznik nového právního subjektu „Školní jídelna při ZŠ Hlubočky“, odsouhlasilo smlouvu o spolupráci mezi firmou ZAPA beton a. s. a obcí a „Pravidla pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku obce Hlubočky.“ Zastupitelstvo dále schválilo výzvu na předkládání nabídek na zpracování projektové dokumentace - výstavba inženýrských sítí (40 rodinných domů, Mariánské Údolí).

Dne 23. 6. 2008 rada obce vzala na vědomí rezignaci člena rady obce, odložila rozhodnutí o navýšení počtu pracovníků stavebního úřadu a schválila odprodej nefunkční sekačky zn. Viking na základě veřejné nabídky za min. cenu 1.000,- Kč. Na základě žádosti schválila rada výjimku z počtu dětí ve třídě (28 dětí) pro MŠ Mariánské Údolí. Rada vyjádřila pochvalu jednotce požární ochrany Hlubočky-Dukla za předvedení hasičské techniky pro TJ Sokol Svatý Kopeček.  

Na zasedání rady obce dne 14. 7. 2008 byl schválen pronájem volných nebytových prostor v novém domě s pečovatelskou službou (Hlubočky-Ves) za účelem poskytování služeb v oboru pedikůry, záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp. 316, 318 (Mar. Údolí) - prodej textilu (second hand).

Rada taktéž schválila veřejnou výzvu na odprodej přebytečných kolotočů a prolézaček. Dále rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku na kulturní akci „Folkový podvečer“ (2. 8. 2008, Posluchov), schválila výjimku pro MŠ Hlubočky z počtu dětí ve třídě (28 dětí). Vzala na vědomí zprávu o činností obecní policie Hlubočky za II. čtvrtletí 2008 a v souvislosti s konáním sportovní cyklistické akce „Jízda do vrchu“ (6. 9. 2008) rada uložila zajistit součinnost obecní policie na této akci.

Rada odsouhlasila smlouvy o přijetí investičního a neinvestičního příspěvku pro jednotku požární ochrany (Dukla) a schválila pronájem letního amfiteátru v KD Mariánské Údolí za účelem konání kulturní akce (Marienthal Fest 23. 8. 2008). Dále schválila rozpočtové opatření na tvorbu nových webových stránek - www.hlubocky.eu (internetová forma Zpravodaje obce Hlubočky) a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu chodníků (Mariánské Údolí) s firmou Jaroslav Opluštil.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí rady a zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt v usneseních uveřejněných na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (3)

 1. Josef Hrbek (14.08.2008 - 22:07) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Obec Hlubočky, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky

  žadatel Hrbek Josef, Ciolkovského 459, 783 65 Mar. Údolí

  V Mariánském Údolí dne 12. srpna 2008

  Věc: Žádost o poskytnutí informací dle ZÁKONa č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb

  Dne 18. 6. se konalo 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky, které proběhlo ve školní jídelně ZŠ Hlubočky. Na tomto jednání ZOH se schválily odměny pro neuvolněné členy ZO, předsedy a členy výborů finančního a kontrolního (platí i pro nečleny ZO), předsedy a členy komise Přestupkové, Kulturní, Sociální, školské a bytové, Inventarizační, Likvidační, Pro výběr dodavatele, Sportovní (dále jen „funkcionáře“).

  Poprvé v tomto kalendářním roce….

  Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo OH, Rada OH, Výbory a Komise zasedaly, přestože nebyly schváleny odměny pro jejich členy, jsou nabíledni tyto otázky:

  1. Kolik peněz (v Kč) vyplatila neoprávněně – bez příslušného Usnesení ZO – Obec Hlubočky výše uvedeným „funkcionářům“ v roce 2008?
  2. Kdo je pověřen kontrolní činností při vyplácení těchto odměn v návaznosti na platná Usnesení ZOH?
  3. Kdo je přímo odpovědný za toto „vadné“ vyplácení svěřených prostředků Obce Hlubočky?
  4. Kolik peněz (v Kč) bylo jako „bezdůvodné obohacení“ vůči Obci Hlubočky „funkcionáři“ vráceno zpět do Obecní pokladny?
  5. Kdo z „funkcionářů“ tak ještě neučinil, tzn. kdo ještě výše zmiňované „bezdůvodné obohacení“ do Obecní pokladny nevrátil?
  6. Jak bude nadále v této kauze zpronevěření obecních prostředků odpovědnými osobami postupováno?

  Děkuji předem za odpovědi na mé dotazy. Požadované informace mi, prosím, zašlete
  do 15 dnů na adresu: Josef Hrbek, Letní 303, 783 65 Mariánské Údolí

  Josef Hrbek, HrbekJosef@email.cz

 2. Josef Hrbek (25.08.2008 - 12:39) odpovědět IP: 88.146.150.236

  http://jhws.rajce.idnes.cz/Dotaz_na_nezakonne_vyplacene_odmeny/#odpoved_Ing._Balharove.jpg

  Dobrý den.

  Dnes, tj. 25..8.08 jsem obdržel odpověď na žádost dle 106/99 Sb. č. j. 2568/08/DB ze dne 12.8.08, ve které se praví, že odměny vyplacené “funkcionářům” Obce Hlubočky byly v roce 2008 vyplaceny v souladu se zákonem.

  Paní tajemnice se v této odpovědi odvolává na konzultaci s MVČR, které bylo údajně seznámeno s Usnesením ZOH ze dne 12.2.07.

  Žádám o písemné doložení tohoto stanoviska MVČR k tomuto problému, tj. k vyplácení odměn “funkcionářům” v rozporu s Usnesením, když paní tajemnice při jednání ZO dne 18.6.08 tvrdila opak toho, co tvrdí dnes.

  O kopii dokumentu, tj. Stanoviska MVČR k vyplácení odměn “funkcionářům” v rozporu s Usnesením, žádám v režimu Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb.

  Požadované informace mi , prosím, zašlete do 15 dnů na adresu: Josef Hrbek, Letní 303, 783 65 Mariánské Údolí

  Děkuji.

  Josef Hrbek

 3. Josef Hrbek (17.09.2008 - 3:13) odpovědět IP: 88.146.150.236

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.