Pravidla vydávání

Navigace: Úvod « O Zpravodaji « zpět

Pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu

Pravidla pro fungování internetové verze Zpravodaje obce Hlubočky, které schválilo Zastupitelstvo obce Hlubočky na svém 21. veřejném zasedání dne 18. 2. 2009.

 1. Pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu (dále jen také “web”) vychází z Pravidel vydávání Zpravodaje obce Hlubočky a tato pravidla se pro potřeby fungování webu použijí obdobně.
 2. Vydavatel webu je Obec Hlubočky, Evidence MK ČR: E-12472.
 3. Správou obsahu webu je pověřena Redakční rada Zpravodaje obce Hlubočky.
 4. Právo každého občana Hluboček na publikování článku v rubrice “Názory občanů”; redakční rada je však oprávněna rozhodnout o nezveřejnění příspěvku, který obsahuje amorální, neslušné nebo zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, obsah příspěvku je zjevně nepravdivý nebo nepřípustným způsobem zasahuje do osobnostních práv jiné osoby nebo se jedná o anonymní či smyšlený příspěvek.
 5. Redakční rada je taktéž oprávněna vyřadit všechny nevhodné komentáře a odkazy, vulgarity, nadávky, spam, reklamní sdělení, odkazy nesouvisející s tématem, pornografie, nelegální obsah apod.
 6. Publikování nebo další šíření obsahu webu je možné jen spředchozím souhlasem redakce (výjimka pro www.hlubocky.cz).
 7. Obsah webu se může lišit od obsahu tištěného Zpravodaje obce Hlubočky.
 8. Redakční rada může zpětně měnit (opravit, doplnit, aktualizovat, editovat) obsah webu.

Pravidla pro vydávání Zpravodaje obce Hlubočky (tištěná verze)

Pravidla pro vydávání tištěné verze zpravodaje, které schválila redakční rada dne 11. 5. 2007.

 1. Obecní zpravodaj Vaše Noviny je vydáván v nákladu  600 ks, za cenu 5,- Kč s DPH/ks a je  distribuován prostřednictvím stávající sítě prodejců.
 2. Je vydáván pravidelně 1x za 2 měsíce a v každém čísle bude uveřejněna uzávěrka dalšího čísla.
 3. Při mimořádných událostech a v případě odůvodněné potřeby může být vydáno mimořádné číslo obecního zpravodaje i v nepravidelném termínu.
 4. Vydávání řídí redakční rada v čele se šéfredaktorem (šéfredaktorkou), kterou jmenuje a odvolává Rada Obce. Tato rada má minimálně 3 členy, maximálně 5 členů.
 5. Technickou, právní a jazykovou podporu zajišťují externisté na základě Dohod o provedení práce, které schvaluje Rada Obce.
 6. Redakční rada je nezávislá na Radě Obce, Zastupitelstvu Obce a pracovníků Obecního úřadu.
 7. Redakční rada je zodpovědná za dodržování stanoveného obsahu zpravodaje, za termíny uzávěrek a vydávání, za dodržování těchto pravidel, za morální a právní čistotu. Není zodpovědná za obsah článků či příspěvků, za které nesou právní odpovědnost autoři.
 8. Do rubriky „VAŠE NÁZORY” mohou zasílat své příspěvky všichni občané a to podle zásad uvedených v bodech 9. až 16.
 9. Pro rubriku VAŠE NÁZORY budou v každém čísle vyčleněny maximálně 2 stránky. V případě, že by bylo dodáno více příspěvků, které by celkem (vč. odpovědí) přesahovaly vymezené 2 stránky, budou otištěny pouze příspěvky v pořadí podle data doručení (+ odpovědi). Ostatní příspěvky budou autorům vráceny.
 10. Platí právo na uveřejnění názoru občana a současně i právo na odpověď v tomtéž čísle.
 11. Tyto příspěvky budou přijímány do termínu 30 dní před stanovenou uzávěrkou, musí být podepsány, uvedena adresa autora a případně další kontakt na něj. Člen či členové rady provedou ověření autora a toto poznačí na originál příspěvku.
 12. V případě, že se bude jednat o článek kritický, směrovaný na konkrétní osobu, bude s obsahem příspěvku seznámen kritizovaný občan a to do 3 dnů po ověření autora. Kritizovaný občan má právo do dne řádné uzávěrky zaslat své stanovisko (odpověď), které bude uveřejněno ve stejném čísle zpravodaje.
 13. Pokud autor příspěvku či autor (autoři) odpovědi nedodrží stanovené termíny podání, rozsah příspěvku či odpovědi,  nebo příspěvky budou obsahovat amorální, neslušné či zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, nebudou tyto příspěvky otištěny a rada zpravodaje o tomto rozhodnutí bude autory informovat.
 14. Do této rubriky nebudou dále přijímány příspěvky týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou. Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady a to podle výsledku hlasování, o kterém bude pořízen záznam. Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání.
 15. Příspěvky a případné odpovědi do této rubriky mohou být zaslány v rozsahu maximálně 1200 úhozů (včetně mezer), velikost písma 12 (např. Times New Roman).
 16. Redakční rada nenese odpovědnost za obsah těchto příspěvků či odpovědí a případné právní důsledky ponesou autoři. Toto upozornění ve znění: „Redakce uveřejňuje v této rubrice příspěvky občanů a odpovědi na ně, které vyjadřují názory autorů, za které si plně odpovídají. Anonymní příspěvky nebudou zveřejňovány.”
 17. Do rubriky „REKLAMA” mohou zasílat své příspěvky fyzické či právnické osoby s tím, že tyto příspěvky zašlou minimálně 14 dní před stanovenou uzávěrkou tak, aby je bylo možno technicky zpracovat. Minimální rozsah reklamy je 1/4 strany A4 v ceně 250,- Kč, dále pak je to 1/2 strany A4 v ceně 500,- Kč a celostránková reklama A4 v ceně 1000,- Kč.
 18. Jako placená reklama nebudou přijímány osobní příspěvky občanů a to v jakékoliv formě.
 19. Do rubriky „INZERCE” budou přijímány nabídky odprodeje či poptávky na koupi soukromých předmětů a věcí občanů a to zdarma. Rozsah nabídek či poptávek může být maximálně 150 úhozů (vč. mezer), velikost písma 12. Tyto příspěvky musí obsahovat kontaktní údaje inzerenta (např. jméno, adresa, telefon, E-mail), které budou zveřejněny a nepočítají se do rozsahu příspěvku.
 20. Pokud bude občan inzerovat nabídky obchodního charakteru, budou tyto přijímány za stejných podmínek jak je uvedeno v bodu 19. avšak s poplatkem 50,- Kč za každý takovýto inzerát.
 21. Redakční rada nenese žádnou odpovědnost za obsah inzercí a plnou odpovědnost nesou zadavatelé inzerátů.
 22. Do specializovaných rubrik zpravodaje mohou přispívat občané, spolky, organizace apod. v rámci stanoveného rozsahu rubriky. Redakční rada má právo rozsah příspěvků po konzultaci s autorem (autory) zkrátit a to v případě, že by příspěvků bylo více a přesahovaly by rozsah rubriky.
 23. Do těchto specializovaných rubrik nebudou přijímány příspěvky obsahující kritické informace osobního charakteru. Ve sporných případech bude rozhodovat redakční rada způsobem uvedeným v bodě 14.
 24. V případě, že ve svých příspěvcích použije přispívatel informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
 25. Poštovní adresa pro podávání příspěvků, inzerce, reklamy apod. je: Obecní úřad Hlubočky, zpravodaj, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky, E-mailová adresa zpravodaje je zpravodaj.hlubocky@centrum.cz
 26. Zasílané podklady pro grafiku a články v textové podobě přijímáme ve formátech kompatibilních s MS Windows a MS Office. Akceptované formáty pro text: .doc, .rtf., .txt, .pdf, .xls.
  Grafické bitmapové formáty přijímáme v dostatečné tiskové kvalitě a rozlišení (300 DPI) a formátech .jpg, .gif, .bmp, .tiff, .eps, .png. Vektorovou grafiku můžete zaslat v souborech .cdr (Corel Draw) popř. .ai (Ilustrator) převedené do křivek včetně písma. Podklady pro zveřejnění reklamy musí být dostatečně kvalitně graficky zpracovány.
Možnosti sdílení: Více |