Starosta reaguje na diskusní příspěvek pana Moravce

Publikováno 09. 04. 2009 v rubrice Názory občanů, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

RNDr. Miroslav Dosoudil na jednání zastupitelstvaTento příspěvek byl uveřejněn na webových stránkách www.hombok.cz pod článkem Ing. Ladislava Zaorala s názvem “Hlas z Hluboček č. 2 aneb krize i na obecním úřadě.

Nebudu se vyjadřovat o jazykové a obsahové úrovni příspěvku, i inteligentní žák šesté třídy si udělá obrázek. Zaměřím se pouze na část jedné věty, cituji: „ … dát šanci oficiální radě ať tato rada Vám tedy ukáže …”

Nevím sice, co to je „oficiální rada“, a pouze spekuluji, že se tím myslí rada zvolená na ZO v listopadu 2006. Tady mi nezbývá, než dát autorovi za pravdu v tom, že je škoda, že nemohou nadále ukazovat co umí. Ze zápisů (a usnesení) schůzí této rady cituji:

1. RO č. 1, 7. 11. 2006, bod 9 j):

RO schvaluje všemi přítomnými hlasy toto rozpočtové opatření (příloha č. 8):
Převést rozpočtové prostředky ve výši 100.000,- Kč z oddílu, § 3639, položky 6310 (výkup pozemků) na oddíl, § 3639, položku 5169 s určením na výdaje spojené s prodejem obecních bytů čp. 235, 236. (podepsáni Ing. Zaoral, Mgr. Prstková)

Pro nezasvěcené: prostředky byly určeny k tomu, aby se starosta obce rychle dostal k obecnímu bytu za cca dvacetinu tržní ceny. Zarážející je, že bod nebyl na jednání RO vůbec projednáván a právě netransparentní přesun prostředků s cílem dosáhnout osobního prospěchu byla rozbuškou k rozpadu koalice. Na doplnění - Mgr. Prstková odešla z jednání RO dříve.

Ano, to nám to ukázali, toto nikdy nedokážu. A veřejně říkám: nestydím se za to, že mne to rodiče nenaučili.

2. RO č. 5 z 10. 1. 2007, bod 3:

Pozemky (příloha č. 3)
a) Žádost Pavla Moravce, nar. …, bytem … o souhlas se zastavěním plochy o výměře 6m2 parc. č. 1247/1 v k. ú. Hlubočky - tímto se rozšíří zastavěná plocha objektu bývalé TS stanice parc. č. 1231.
Odbor výstavby doporučuje nevydávat souhlas se zastavěním do doby odsouhlasení konečného záměru užívání jeho stavby.
RO neschvaluje zastavění plochy o výměře 6 m2 z pozemku parc. č. 1247/1 v k. ú. Hlubočky do doby odsouhlasení konečného záměru budoucí stavby.

Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro.

3. RO č. 8, 31. 1. 2007, bod 4 a 5:

(4) Starosta seznámil RO s žádostí pana Moravce (příloha č. 4), kdy pan Moravec žádá o souhlas s výstavbou „malé hospůdky” v prostorách bývalé vodárny, mezi garážemi na sídlišti v Mariánském Údolí.

Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro.

(5) Pozemky (příloha č. 5)
a) Žádost Pavla Moravce, nar. …, bytem … o rozšíření pronajaté plochy parc. č. 1247/1 v k. ú. Hlubočky kolem objektu bývalé TS stanice parc. č. 1231. Schválená plocha pronájmu je 320 m2, pan Moravec žádá plochu 1200 m2.
Na pozemek 1247/1 je vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby „garáží”. Před případným pronájmem je potřeba učinit rozhodnutí, zda se s výstavbou garáží počítá, nebo zda bude plocha využita k jiným účelům.
Odbor výstavby nedoporučuje v současné době rozšířit pronajímanou plochu. Případné pronajmutí doporučujeme řešit až po vlastní realizaci záměru stavby.

Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro.

4. RO č. 9, 14. 2. 2007, bod 4:

d) usnesení RO č. 8 - opětovně předkládá odbor výstavby k rozhodnutí a posouzení záměr pana Moravce na zřízení tzv. „malé hospůdky”. RO na svém minulém jednání rozhodla počkat do podání žádosti o vydání stavebního povolení. Pan Moravec však žádá schválení záměru ještě před vynaložením finančních prostředků na dokumentaci, která je k vydání stavebního povolení potřebná. Jedná se obdobný případ jako u pana Kuči.

RO po kratší diskusi schvaluje zastavění 6 m2 obecního pozemku parc. č. 1247/1 ost. plocha (výstavba „malé hospůdky”).

Hlasování: 4 pro, 1 proti.

Z toho, že pan Moravec opakovaně žádá o povolení zastavění 6 m2 vyplývá, že dobře věděl o stavbě na cizím pozemku. A že nemůže tedy zahájit stavbu bez potřebného souhlasu. Až tedy souhlas rady dostal.

A „oficiální rada?” nám to zase ukázala.
Ale pro jistotu ocituji část stavebního zákona:

Ilustrační obrázekZákon 50/1976 Sb., § 58 - Žádost o stavební povolení:

(2) Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem (§ 139 odst. 4) pozemku určeného územním rozhodnutím k zastavění nebo že má k takovému pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu. Jde-li o stavební povolení pro dočasnou stavbu, jejímž stavebníkem je občan, stačí, prokáže-li, že má k pozemku právo dočasného užívání.

1. 1. 2007 vstoupil v platnost zákon 232/2006 Sb. - ZÁKON ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který upřesnil náležitosti žádosti o stavební povolení, vybírám nejdůležitější:

§ 110
(2) K žádosti stavebník připojí (myšleno: o stavební povolení)
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
nebo stavbě,
pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

Zde jsem uvedl úmyslně i staré znění zákona, protože mne bylo vytknuto, mírně řečeno, nefér jednání, když jsem se odvolával na neexistenci smlouvy zakládající právo provést stavbu. Již dle zákona z roku 1976 musel stavebník prokázat jistým způsobem právo stavět na cizím pozemku - nový zákon to jen upřesnil!

Rada dle vyjádření ve stížnosti pana Moravce (a některých zastupitelů na jednáních ZO) se před vydáním souhlasu se stavbou se vším řádně seznámila - ze zápisů je to přeci zřejmé, jen někteří noví členové rady to stále nechápou! A deklarovala souhlas se zastavěním 6m2 obecního pozemku 1247/1.

To nám to zase ukázali: podobných deklarací může vydat rada miliony, zákon vyžaduje ale něco jiného. A že se jedná o pozemek jiného parcelního čísla, to raději nebudu čtenářům ani sdělovat. A že celkový zábor obecního pozemku stavbou bez zákonem vyžadovaného souhlasu přesahuje nyní nějakých 40 m2, to si mohou všichni ověřit přímo na místě.

„Oficiální rada?” přitom mohla bez problémů panu Moravcovi vyhovět a nikdo by jim v tomto kroku nemohl zabránit. Ale všem, zvláště pak panu Moravcovi, to ukázala. Ani se mu nedivím, že volá po návratu starých pořádků. A opět se stydím, že jsem upozornil postupně stavební úřad i tajemnici na porušení § 110 stavebního zákona. Asi je mylné moje přesvědčení, že zákon by měly platit pro všechny stejně.

K tomu můžu říci pouze jedno: 18. 4. 2007 jsem na jednání (Filípek, pí. Moravcová) panu Moravcovi navrhl v tu dobu schůdné řešení: problematických 6 m2 řešit odkoupením, tedy postupně záměr a odkup, a stavět na svém. Přitom jsem mu garantoval svůj hlas při zákonných fázích prodeje. Na veřejném jednání nabídku odmítl a až dodatečně jeho manželka pouze konstatovala, že situaci nepochopili.

Závěrem:

Proč zastupitelé, kteří nyní bojují za legalizaci stavby, která probíhá od samého počátku bez potřebných náležitostí, znemožnili desítkám stavebníkům jejich záměr nevydáním souhlasu podle zákona 50/1976 Sb. Platí snad v Hlubočkách pravidlo:

Kdo mi jde na ruku, tomu budu krýt porušení zákona, kdo stavbu nezahájí a dodržuje zákony, bude za poctivost takto potrestán?

Nyní mohou všichni, kteří škatulkují občany obce na první a druhou garnituru, vše objasnit.

RNDr. Miroslav Dosoudil, starosta obce

Rubrika: Názory občanů, Rada a zastupitelstvo |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (4)

 1. Pavel Moravec (12.04.2009 - 19:04) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Pane starosto, děkuji Vám za částečné nastínění situace ze strany, jak ji vidíte vy. CHtěl bych Vás proto upozornit , že citujete zákony ke kterým se již vyjádřily odborné instituce, kraj i ministerstvo ,které vám dalo za pravdu ale to z důvodu že tyto instituce neřeší chyby obce ale jenom jí předložená fakta ohledně legalizaci pozemků a smluv aj.Těmito institucemi mi bylo doporučeno, abych toto řešil soudní cestou.Já osobně jsem názoru že špinavé prádlo se pere doma a proto jsem naivně a v slepé důvěře dával obci, a to konkrétně Vám pane starosto a to z důvodu, že jste neměl pověření rady ani zastupitestva obce a p. Prášilové, která zaměnila parcelní čísla. Dokonce parcelní č.1241a to 6m2 vůbec nezaznamenala, dát šanci tyto chyby napravit. Dále chybu udělaly i již zmiňované instituce, které si toto neověřily a Vy jistě moc dobře víte co to znamená.Toto je je jenom část pochybení a mé osobě nepřísluší toto soudit, to bude věcí soudu. Pokud chcete hovořit o chybách bývalé rady obce, měl by jste to tedy řešit s nimi a ne přeze mne a již vůbec ne , abych já byl vystavován jako zářný příklad jejich chyb , protože Vy ty chyby přece děláte taky. Já se domnívám, že by spíše mělo být řešeno pokud by tyto chyby byly způsobeny úmyslně.Dále jde o to jestli se vzniklé chyby chtějí vůbec napravovat nebo jestli někomu mohou posloužit v soupeření mezi politickými stranami a já jsem v pozici rukojmí.Pokud si přečtete vyjádření kraje,ministerstva , tak vždy udává, že pochybení je na straně stavebního ůřadu a v posledním i obecního ůřadu .Mé osobě se vytýká jen pochybení v kontrole parcelních čísel. Nechci předjímat, ale jsem toho názoru , že toto pochybení před soudem obhájím. K §110: Zde jste pane starosto jasně prokázal, že za chyby , které se staly, je již od prvopočátku zodpovědná obec a mě jako občana ,stavebníka nezajímá, jestli je to rada 1,2,3 4,5.Mám snad já být zodpovědný a být trestán za chyby obce, jejich zaměstnanců a stavebního ůřadu, kteří mě informovali o skutečnosti , že mám vše v pořádku a na to mi vystavili stavební povolení, které nabylo právní moci nebo chcete pane starosto zpochybnit legalitu těchto institucí jako je stavební odbor nebo stavební ůřad? V tomto případě bych vám dal asi za pravdu, že za vše může stavebník ..Pokud jde o stojící lyžiny na parcele 1247/1, bylo mi zděleno, že tímto způsobem lze stavět na pronajatém pozemku a to stavebním ůřadem, s tím se ztotožnil i obecní úřad, jinak by mi nebylo vystaveno stavební povolení. Dále jak píšete na situačním plánu a plánu výstavby , byly zakresleny a schváleny parkovací místa. Toto obecní rada schválila. Posléze a to po vašem příchodu se se vším začalo manipulovat . Ze strany obce a stavebního úřadu o tom snad nejvíce víte Vy .A TO OHLEDNĚ 6m2, KTERÉ JSTE MI SICE NABÍDL TOTO JÁ NEPOPÍRÁM, ale já se domnívám že to jen z důvodu chyby p.Prášilové a její ochrany a toho, že jste si byl tohoto vědom. Netvrdím ŽE VÁŠ KOLEGIÁLNÍ PŘÍSTUP mi není sympatický pokud ovšem nešlo jen o hlas jejího syna v zastupitelstvu. To ve mě dodnes vyvolává otázku zda p,Prášilová byla za svoje chyby potrestána, když jak vy tvrdíte, zákon má platit pro všechny stejně. Domnívám se, že Víte na co narážím(stavební ůřad).Ohledně nabídky 6m2 a přítomnosti p.Filípka. Při této nabídce jsem Vás jasně informoval, že ta neřeší kolaudaci a parkovací místa hospůdky . Dále jste nevysvětlil srozumitelně o co jde. Já jsem odkoupení pozemku neodmítnul, ale jasně jsem konstatoval a vyžadoval tuto nabídku písemnou formou. Toto Vy jste odmítnul a na zastupitelstvu jste tvrdil, že jsem tuto nabídku odmítnul. Na zastupitelstvu jste mě nenechal ani mluvit. Prostě jste si řekl co jste chtěl a tím to skončilo. PROTOŽE SE DOVOLÁVÁTE PŘÍTOMNOSTI P.FILÍPKA který je na této záležitosti osobně zainteresován , nutíte mě k tomu, abych zpochybnil jeho i Vaše některá tvrzení .Konkrétně , když jsem Vám položil otázku , zda vás informovala tajemnice obecního ůřadu o nesprávném odvolání proti stavebnímu rozhodnutí, tak jste veřejně lhal, protože se tak stalo.Tímto jste dle mého názoru ztratil morální kredit , který je k výkonu této funkce nutný a pokud stojíte za svými názory ohledně spravedlnosti, cti ,poctivosti,férovosti aj.tak jako správný a čestný člověk, by jste měl odstoupit z úřadu a i jako zastupitel.Dále nechápu jak koaliční partneři mohou stát za člověkem, který veřejně na zastupitelstvu označí nevinného občana z krádeže pozemků. Nechal jsem to dát do zápisu a dále se přizná veřejně, že jako zastupitel kryl nelegání pronájmy a prodeje pozemků taktéž v zápisu.Vy se chcete dovolávat zákona a poctivosti. Pokud se toto v zápisech nenajde jsem zvědav jak toto budete vysvětlovat. Toto jsou Vaše slova,Vaše názory. Až nastane vhodná doba , uvažuji jak jsem nadnesl ,že tato skutečnost může nastat, poradit se s médii už jenom proto, že bych chtěl znát jejich názor na chování zastupitelstva a na neplnění jak volebních slibů tak i koaliční dohody , kterou jsem četl na internetu.Domnívám se, že v době krize, kdy obce by měly podporovat především rozvíjení pracovních míst a na to jsem já upozornoval již před 5 lety a navíc by měly toto podporovat i finančně, tak v této obci je to v mém případě obráceně. Závěrem: Je toho daleko více o čem bych mohl psát například mostek bez stavebního povolení aj. Pavel Moravec

 2. leopold bubeníček (13.04.2009 - 9:14) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Pane Moravče, děkuji za Vaše stanovisko, je dobře, že jste se ozval a že občané mají možnost znát názor obou stran a udělat si určitý obrázek o práci stavebního úřadu, stavebního odboru OÚ, různých radních a všech zastupitelů. Nicméně uvádíte, že máte stavební povolení - mohl byste zveřejnit zda je platné, nebo zda jej někdo zrušil, na co toto oficielní stavební povolení je a zda podle něj stavíte? Pokud ano, pak je každá diskuze zbytečná. Pokud nikoliv, tak si asi nemůžete stavět co chcete, kde chcete a jak chcete. I toto je logické. Také si uvědomte, že toto zastupitelstvo během cca 1/2 roku zamítlo legalizovat další dvě dodatečné změny staveb a jen velice těžko budou moci tuto linii měnit. Takže nechme rozhodnout nezávislý soud. Bubeníček

 3. Ladislav Zaoral (06.05.2009 - 12:51) odpovědět IP: 85.92.55.104

  Uvedu několik faktů k výše uvedenému článku našeho starosty - viz. ” Starosta reaguje na diskusní příspěvěk pana Moravce” - “1. RO č.1, 7.11.2007 bod 9j.
  Po nástupu na Obecní úřad byla první Rada Obce. Na té jsme se seznamovali a probírali otázky, které byly nutné pro “volební prodlení “a které připravili úředníci OÚ. Po skončení rady jsem se zeptal, jak pokračuje privatizace 13-ti bytů - 235,236. Bylo mi řečeno, že nijak, protože v příslušném paragrafu nejsou peníze na to, aby se pokračovalo - pro nezasvědcené: tak jako u privatizace stovek bytů v Hlubočkách!!! Proč nejsou? - protože předchozí rada už na to půl roku nemá čas. I když musím dodat, že privatizaci i na základě zájmu občanů z těchto bytů, dotáhla předchozí Rada, tehdy již tak daleko, že to už byla pouze formalita. Rozhodl jsem tehdy, aby se převedlo do příslušné kolonky 100.000,- Kč, aby se mohlo pokračovat v již tak zpožděné /cca o 8let, než všichni v Hl./ privatizaci bytů 235,236. Dodatečně to všichni radní schválili a byl to postup používaný jak v minulosti, tak v současnosti. Invektivy na moji osobu a vyvozování jakýchsi závěrů z těchto faktů je tak neseriosní a populistické, že se k tomu ani vyjadřovat nebudu. Je pěkné, jak se tvrdí na závěr tohoto článku, že pisatele rodiče něco nenaučili, ale předpokládá to, že ho něco naučili a já myslím, že už dnes všichni víme, že ho nenaučili nic. A to co se rádoby někdy naučil sám se vykouřilo společně s jinými těkavými látkami. Takže vést solidní diskusi jaksi nelze.Komukoliv jsem schopen vysvětlit nepochopitelné. Ing. Ladislav Zaoral.

 4. Josef Hrbek (07.05.2009 - 10:28) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Komukoliv jsem schopen vysvětlit nepochopitelné. Ing. Ladislav Zaoral ……

  …… a co takhle poručit větru, dešti?

  Josef Hrbek

Zanechte komentář