Správné řešení, nebo útěk před zodpovědností?

Publikováno 27. 01. 2009 v rubrice Okénko radního « zpět « úvod

Na posledním zasedání zastupitelstva byl opět projednáván problém způsobený nedovolením pátého člena obecní rady. Vzhledem k tomu, že tato situace může mít dlouhodobější dopad na fungování naší obce, stojí za to ji okomentovat a znovu se nad ní zamyslet.

Zastupitelstvu byl předložen návrh řešit tuto situaci přenosem některých kompetencí zastupitelstva a rady obce na starostu obce. Domnívám se, že takové řešení není správné a pokusím se vysvětlit proč.

Zastupitelstvo obce HlubočkyObec spravuje některé své záležitosti samostatně, to je nezávisle na státu. Často se jedná o velmi důležité záležitosti, jako je například hospodaření s majetkem obce. Stát pouze vykonává určitou dozorovou činnost, ale rozhodnutí o tom, zda se koupí určitá věc nebo zda se obecní peníze použijí na opravu zrovna této části obecního majetku, či naopak budou investovány do zkvalitnění služeb obce je plně na zvolených představitelích obce.

Zákon o obcích vytváří určitou strukturu orgánů obce, mezi které jsou jednotlivé pravomoci a kompetence rozděleny a které se navzájem kontrolují a podmiňují. V případě obce to je zastupitelstvo obce, rada obce a starosta, a tyto orgány jsou odpovědné za správu věcí obecních. Pro lepší představu si je můžeme přirovnat na úrovni státu k parlamentu, vládě a prezidentovi.

Parlament zasedá v určitých intervalech a přijímá zásadní rozhodnutí, vláda odpovídá za každodenní „operativní” činnost státu a prezident reprezentuje stát navenek a má určité funkce přesně vymezené ústavou a zákony. Stejně tak zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce (schvaluje rozpočet apod.) a na naší úrovni se obvykle schází jednou za dva až tři měsíce.

Rada obce zasedá zpravidla každý druhý týden, řeší operativní problémy a záležitosti obce a realizuje rozhodnutí zastupitelstva, na programu jejího jednání je obvykle dvacet až třicet záležitostí. Starosta poté zajišťuje každodenní chod obce v intencích rozhodnutí zastupitelstva a rady. Jak je tedy vidět, jak na úrovni státu, tak i na úrovni obce, má každý orgán své místo a svůj nezastupitelný význam a navzájem se vyvažují a doplňují.

Rada naší obce má mít pět členů, automaticky jsou jejími členy starosta a místostarosta a dále tři radní zvolení zastupitelstvem. Po odstoupení jednoho radního v loňském roce se počet členů rady snížil na čtyři. V takovém případě je dle zákona nutné dovolit nového (pátého) člena obce. Pokud se to nepodaří, přechází rozhodovací kompetence rady na zastupitelstvo. Rada tedy nezaniká, funkce zbylých radních zůstávají zachovány, ale rada ztrácí schopnost rozhodovat.

Dnes to tedy vypadá tak, že se rada sice pravidelně schází, avšak může pouze vydávat určitá doporučení, zejména pro starostu a zastupitelstvo. Veškeré rozhodovací kompetence přešly na zastupitelstvo, které tak nyní musí kromě svých záležitostí řešit i „běžné” provozní a operativní věci obce normálně spadající do kompetence rady. Tomu odpovídá i zvýšení četnosti konání zastupitelstev (alespoň 1x za měsíc), nicméně vzhledem k tomu, že svolávání zastupitelstva se řídí přesnými pravidly, je jen otázkou času, kdy se nepodaří dodržet příslušné lhůty pro jeho svolání, a věc, kterou by jinak včas vyřešila rada obce, se ve stanoveném termínu prostě vyřídit nestihne. Přijít kvůli tomu například o nějakou dotaci je hloupé, zbytečné a nezodpovědné.

Stav, který nyní v Hlubočkách trvá již několik měsíců, zákon chápe pouze jako provizorní a dočasný a předpokládá, že dříve či později bude nový člen rady dovolen a rada bude moci opět začít normálně fungovat. Naši zastupitelé se však dosud na novém členu rady neshodli, a co víc, nyní se zdá být problémem vůbec někoho mezi zastupiteli najít, kdo by byl ochoten práci radního vzít a tuto funkci ve prospěch občanů obce zastávat.

Řešení této situace tím, že některé kompetence budou ze zastupitelstva (či rady) přesunuty na jednoho člověka - starostu chápu jako výrazné selhání a útěk před zodpovědností. A vůbec není v tomto případě důležité, kdo konkrétně funkci starosty zastává, jedná se mi o principiální záležitost narušení vyváženého vztahu tří demokraticky ustavených orgánů, které se mají starat o záležitosti obce, přičemž každý z nich má své nenahraditelné místo. Nezahrávejme si tím, že tento vyvážený stav, byť v dobrém úmyslu, lehkovážně narušíme. Jsou demokratické principy, které musí být zachovány a do nichž není radno zasahovat.

Nejsme po volbách, aby bylo možné klást ultimativní požadavky na obsazení konkrétních pozic. Každý zastupitel byl zvolen občany obce proto, aby řešil problémy obce, a nikoli před nimi utíkal tím, že v případě potřeby odmítá účast v radě, nebo alibisticky přesouval kompetence na starostu. Zájem o obec se spíše než vydáváním nejrůznějších „truc” listů, ve kterých se vina za vše možné i nemožné hází na všechny okolo, projeví daleko spíše právě ve schopnosti sednout si za stůl a shodnout se na jednom zastupiteli, který bude ochoten splnit to, co od něj očekávali ti, kteří jej do zastupitelstva zvolili - to jest řešit odpovědně obecní záležitosti a v případě potřeby i přijetí funkce člena rady, ukáže-li se to jako nezbytné.

Neschopnost vyřešit danou situaci dovolením pátého člena rady obce chápu jako kolektivní selhání všech členů zastupitelstva a řešení přenosem kompetencí na jednoho člověka jako určitý druh útěku před odpovědností. Proto bych se přimlouval, aby příští zastupitelstvo postupovalo stejně, jako se postupuje v případě volby papeže, to je neskončilo dříve, než se najde zastupitel ochotný přijmout funkci radního, tento bude následně zvolen a obec Hlubočky tak bude opět mít plně funkční orgány.

Návrh přenosu kompetencí na starostu naštěstí nebyl na zastupitelstvu schválen a zastupitelé byli vyzváni k vyjádření svých názorů. Tímto způsobem tak činím a věřím, že na příštím zastupitelstvu se najde nový radní.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc

Rubrika: Okénko radního | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (10)

 1. Zetková (27.01.2009 - 21:11) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Použiju příměr bývalého pana radního Hrbka. Je možné použít průměrně inteligentního psa ?
  Nebo snad, nedej Bože, navrhnout i komunistu ? V tomto případě by v á m už nevadil? Inu, v nouzi a nezbytnosti…..

  Dotaz :

 2. Bubeníček (29.01.2009 - 5:43) odpovědět IP: 85.70.111.150

  Na veřejná zasedání ZO Hlubočky chodím poměrně pravidelně a mám tedy možnost sledovat a porovnávat “výkony” jednotlivých zastupitelů, dnes již několik měsíců s pravomocemi radních. Občané si mohou na webu hlubočky.cz přečíst usnesení nebo zápisy z těchto zasedání a zjistí sami, kolik bodů se odsouvá z jednání a jaký k nim bývá průběh diskuse. 15 zastupitelů (a to jich tam většinou plný počet není) není schopno efektivně řešit mnohé operativní záležitosti. Takže zbývá přenést maximální počet pravomocí dle zákona o obcích na starostu, nebo doplnit RO o 1 člena, aby byla plně funkční. Osobně bych v RO rád viděl zastupitelku paní Bc. Pastorovou a to z těchto konkretních důvodů. Má zájem o práci v komunální i regionální politice, její vystoupení na zasedáních ZO bývají věcná a nevnáší zbytečně do zasedání populistické a konfrontační podněty, je určitě přijatelná pro většinu ostatních zastupitelů a hlavně je věkově z tzv. nastupující generace, která bude nahrazovat nás, občany v důchodovém věku. Zatím kandidaturu odmítala, věřím ale, že ji ještě zváží. Argumentem pro toto je i skutečnost, že všech 15 stávajících zastupitelů je nyní plně zodpovědných, v rámci svých pravomoc,í za chod obce.
  Leopold Bubeníček

  1. Josef Hrbek (30.01.2009 - 17:43) odpovědět IP: 88.146.150.236

   ….. a bude se p. Pastorové či jinému Zastupiteli chtít být v současném složení Rady členem Rady jen tak nějak do počtu, držet hubu a krok a každý měsíc za to brát odměnu?

   „Je cosi shnilého ve státě dánském,“ ale proti gustu….

   Josef Hrbek

 3. leopold bubeníček (31.01.2009 - 7:34) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Jsem přesvědčen, že právě paní Pastorová je z těch zastupitelů, kteří se nebojí nahlas prosazovat správné věci, týkající se celé obce, a nikoliv pouze zájmy několika jedinců či zájmy vlastní. A navíc to dělá rozumně, s přehledem a hlavně nekonfrontačně. Tyto vlastnosti některým “aktivním” zastupitelům chybí a proto nastávají situace, že padají RO (v tomto volebním období již 2), zastupitelstvo pracuje neefektivně a zasedání se naprosto zbytečně prodlužují. A protože na ZO chodím častěji než mnozí zastupitelé, mohu opravdu porovnávat. A pokud tedy jsou zastupitelstva neefektivní a není výhled na doplnění RO, pak může platit první řešení - přenést co nejvíce kompetencí na starostu obce. Leopold Bubeníček

 4. Josef Hrbek (31.01.2009 - 17:46) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Jestli navštěvujete veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky pravidelně, jistě víte, že ačkoliv Zastupitelstvo převzalo funkci Rady a má tedy “víc práce”, délka jednání Zastupitelstva se paradoxně zkracuje, nikoliv prodlužuje, v rámci svých personálních možností pracuje tedy efektivněji než v minulosti Rada Obce. Ta na svém “jednání” nezřídka rokovala 6 a více hodin…, ufff!

  Jednání Rady a Zápisy z těchto jednání jsou ze zákona neveřejné, jednání Zastupitelstva naopak musí být veřejné.

  Rozhodovací pravomoci Rady převzalo Zastupitelstvo, občané tak nyní mohou historicky poprvé sledovat jednání Rady (Zastupitelstva) obce Hlubočky osobně či prostřednictvím Zápisů ze zasedání ZO, které jsou díky aktivitě Sdružení Mladých a Nezávislých kandidátů veřejné (viz http://www.hlubocky.eu/uzitecne-informace/zapisy-zastupitelstvo-hlubocky/ ).

  Nechápu tedy, proč je kolem nezvolení pátého člena Rady takový humbuk (hanácky hombok, pozn. autora :-) )?

  Anebo jde nyní hlavně o “prebendy” (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prebenda), které Radní pobírají a “maskují” to (ne)činností Rady obce..?

  Netuším.

  Kdyby totiž Zastupitelstvo obce chtělo poskládat novou Radu, jistě by ji složilo, nikoliv však “kosmetickým” doplněním pátého člena, ale reorganizací celé Rady, jak bylo navrhováno již na 15. zasední ZOH v Hrubé Vodě.

  A do toho se už nikomu ze současného vedení obce nechce, volby jsou “za dveřmi” a to, co neuděláme v tomto volebním období, můžeme znovu a lépe slíbit příště, no ne??!!

  Josef Hrbek

  1. Zetková (31.01.2009 - 21:59) odpovědět IP: 88.146.150.2

   Přesně takové myšlenky mě napadají už dlouho, hlavně obsah posledních dvou odstavečků. Myslím si totiž, že osamocená pí. Pastorová /event.p. Bystroň - ostatní jména si doplňte/ by mohla akorát opravdu poslouchat, vyslovovat svůj názor, souhlasit či naopak - a to je všechno. Ale RO by rozhodla většinou 4 hlasů …Jenom bych na obhajobu Jany řekla, že peníze by byly to poslední, proč by do RO šla.

   , Být, anebo nebýt, toť otázka’ /taky Shakespeare, akorát nevím, jestli je to úplně přesné/.

 5. leopold bubeníček (01.02.2009 - 11:11) odpovědět IP: 88.102.11.243

  I á si dovolím použít (ač opravdu nerad) slovníkk pana zastupitele Hrbka z 20.9.2008 …..kecy…. Dva současní zastupitelé zastávají stejný názor, což je i chválihodné, ale bohužel opět naprosto nekonkretní. Jak má tedy, konkretně a jmenovitě, podle obou zastupitelů vypadat Rada Obce Hlubočky ? Mě, jako občana to zajímá. Snad se posuneme trochu dále. Podle zastupitele pana Hrbka je ale lepší, když RO nebude vůbec doplněna, neboť občané budou mít možnost na vlastní oči a uši vidět a slyšet, co se vlastně v RO (někdy i 6 hodin) projednávalo, projednává a projednávat bude a navíc si to přečtou v zápisech ze ZO, takže tam ani prakticky chodit nemusí. Nicméně je tím plněn volební program téměř všech stran a uskupení - “více informací pro občany”, “občan má právo vědět” atd. A s tímto názorem souhlasím i já. Leopold Bubeníček

 6. TomášD (01.02.2009 - 22:23) odpovědět IP: 84.42.253.212

  Já bych raděj pana HRBKA ani nekomentoval!!

 7. TomášD (01.02.2009 - 22:24) odpovědět IP: 84.42.253.212

  Maximálně … TŘI …tečky!!! Nikdy nevíte!!

  1. Josef Hrbek (02.02.2009 - 14:24) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Zdravím!

   Klidně komentujte, TomášiD!

   Josef Hrbek