Přehled realizovaných investičních akcí obce v období 2011–2012 a záměry obce na období 2013–2014

Publikováno 14. 02. 2013 v rubrice Co se děje v obci, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Vážení spoluobčané, vstup do nového roku 2013 je určitým přelomem čtyřletého volebního období a nabízí se nám tedy vhodná příležitost alespoň stručně zhodnotit konání vedení obce v investiční oblasti v uplynulých dvou letech, ale také Vás seznámit se záměry obce na zbývající dva roky funkčního období současných zastupitelů.

Obecní úřad HlubočkyNíže uvedené tabulky jsou jistě přehledné, ale současně jsou nutně svojí povahou stručné. Proto jsou navíc opatřeny krátkým komentářem, aby měly dostatečnou informační hodnotu pro dané období.

Nejprve se krátce vraťme do období let 2011–2012. S investičními akcemi realizovanými v těchto letech byla široká veřejnost seznamována sdělovacími prostředky i na zasedání zastupitelstva průběžně, proto jsou uváděny jen v přehledu. Je třeba zdůraznit, že zde nejsou uváděny běžné a havarijní opravy, které si také vyžádaly statisícové náklady.

Rok 2011

V roce 2011 se podařilo realizovat za podpory zastupitelstva, rady obce, komisí i občanů v souladu s programovým prohlášením zastupitelů řadu plánovaných i neplánovaných záměrů. Některé z nich byly úspěšně rozpracovány již v předcházejícím období. Zvláště stojí za zmínku rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu a zahájení největší investiční akce obce v její historii – Kanalizace Hlubočky IV. etapa. Domníváme se, že lze tento „vstupní“ rok, až na problémy vzniklé mezi ČR a EU, o nichž se krátce zmiňujeme níže, hodnotit jako úspěšný.

ROK 2011

Název akce

Realizace

Náklady

Dotace

poznámka

Kanalizace Hlubočky IV. etapa, Dukla

2011–2013

53 038 000

27 500 000

Je v rozpočtu

Snížení energetické náročnosti KD Mar. Údolí

7–8/2011

7 177 000

Zatím neupřesněna

cca 3 500 000

Dle nálezu ÚOHS bude proplacena

Rekonstrukce obecního úřadu Hlubočky

7–8/2011

3 082 000

2 100 000

Dle nálezu ÚOHS bude proplacena

Asfaltové hřiště Dukla

9/2011

1 336 000

-

Oprava střechy ZŠ Mariánské Údolí

9/2011

790 000

-

Vybudování chodníku ul. Letní, Mar. Údolí

7/2011

90 000

-

Vybudování chodníku (od Palacky podél KD Mar. Údolí)

7/2011

85 000

-

Generální rekonstrukce kotelny, DS Mar. Údolí

8/2011

750 000

-

Vybudování opěrné zdi u vlakové zastávky Hlubočky-Ves

8/2011

377 000

Vybudování zpevněné komunikace za domky ul. Olomoucká Mar. Údolí

7/2011

65 000

-

Oprava místní komunikace u Steckerů Hrubá Voda

9/2011

20 000

-

Umístění dopravních značek – retardérů – různá místa v obci

Průběžně

100 000

-

Vybudování sociálního zařízení – tělocvična KD M.Ú.

8/2011

15 000

-

Výměna zvonů na separovaný odpad

6/2011

269 000

-

Výstavba nových sběrových míst v celé obci

7/2011

319 000

-

Oprava střechy a fasády výměníkové stanice – Dukla

7/2011

30 000

-

Vybudování 20 bezbar.nájezdů na chodníky

11/2011

448 000

-

Rekonstrukce vodoinstalace – zdravotní středisko M. Ú.

4/2011

100 000

Ozvučení zastávky Hlubočky-Ves

10/2011

-

-

Na náklady SŽDC

Vybudování parkovacích míst V Podlesí – Hlubočky-Ves

9/2011

30 000

Rok 2012

Rok 2012 byl do značné míry ve znamení přetrvávající nejistoty týkající se financování kanalizace. Od června 2011, kdy došlo k zastavení financování ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na základě sdělení Evropské komise, bylo zřejmé, že původně slíbenou dotaci z evropských peněz ve výši 41 mil. Kč obec již nedostane. Z toho důvodu musel být rozpočet roku 2012 hodně úsporný, což se logicky projevilo v oblasti investiční aktivity.

Přesto jsme s určitým rizikem ve stavbě kanalizace pokračovali s přesvědčením, že se podaří získat dotaci z národních zdrojů. Do konce roku byla nejen na celém plánovaném úseku kanalizace položena, ale také na ulicích Mírová a U Bystřiny. Následně byla po vstřícném jednání se Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) provedena generální rekonstrukce silnice v celém jejím profilu v úseku od firmy Rella po kulturní dům.

Navíc byla oproti plánu provedena zásadní rekonstrukce přilehlého chodníku včetně přemístění veřejného osvětlení, které zasahovalo do komunikace. Také mimo plánované náklady byl úsek od hřbitova po ulici Havlíčkova provizorně zapraven tak, aby byl bezpečně sjízdný a mohl být přes zimu udržován technikou. Stavba nového chodníku a zapravení vozovky si vyžádaly další neplánované výdaje ve výši cca 1 mil. Kč.

Přes zmíněná úsporná opatření stojí jistě za zmínku např. vybudování 5 parkovacích míst na sídlišti Dukla, odizolování Domu s pečovatelskou službou č.p. 180 ve Vsi proti vzlínající vlhkosti, dovybavení dětských hřišť v Dukle a v Mar. Údolí sportovním zařízením, zbourání zdevastovaného „železňáku“ č.p. 161 v Dukle a úprava okolního prostranství a provedení rozsáhlé opravy havarijního stavu lávky přes Bystřičku vedoucí ze Vsi k Posluchovu. Naši hasiči obdrželi pro svoji činnost zcela nový 9místný osobní vůz Renault.

ROK 2012

Název akce

Realizace

Náklady

Dotace

poznámka

Oprava mostu přes řeku Bystřici k Posluchovu – Hlubočky-Ves

12/2012

152 000

-

Vybudování 5 parkovacích míst na sídlišti Dukla

12/2012

87 000

Rekonstrukce komunikace a položení nového asf. povrchu Hlubočky-Dukla, úsek Rella – hasičská zbrojnice

11/2012

cca

4 000 000

-

Na náklady SSOK

Výstavba nového chodníku a přeložka VO – Dukla

11/2012

526 000

-

Odizolování DPS č. 180 Hlubočky-Ves

11/2012

35 000

-

Likvidace železňáku a úprava prostranství – Dukla

11/2012

340 000

-

Dovybavení hřišť na sídlištích sportovním zařízením – M.Ú. a Dukla

6/2012

90 000

Rok 2013

Vstup do roku 2013 je optimistický. Po dlouhých a komplikovaných jednáních s představiteli MŽP a SFŽP ČR a za podpory bývalého tragicky zemřelého 1. náměstka ministra Ing. J. Kulíška (ODS) a poslance sněmovny Prof. B. Šarapatky (TOP 09) se nám podařilo po roce a půl dojednat dotaci z národních zdrojů ve výši 27,5 mil. Kč. Dotaci již podepsal ministr a nyní čekáme na podpis smlouvy. Tím jsme získali definitivní jistotu, že kanalizace bude úspěšně dokončena. Dotace a úsporná opatření v roce 2012 (do r. 2013 vstupujeme s nerozděleným výsledkem hospodaření ve výši cca 20 mil. Kč) jsou toho garancí.

Rovněž můžeme v rámci nového rozpočtového určení daní počítat i se zvýšeným přídělem do rozpočtu obce z tzv. sdílených daní. Na některé akce se nám podařilo již nyní získat schválení dotace ze zdrojů EU. Výsledkem je, že investiční akce plánované na rok 2013 jsou zcela pokryty buď dotacemi nebo rozpočtem obce. Na některé z nich je zpracována projektová dokumentace a začínají být dle nového zákona o veřejných zakázkách vybíráni dodavatelé (viz níže).

ROK 2013 - 2014

Název akce

Realizace

Náklady

Dotace

poznámka

Snížení energetické náročnosti MŠ Dukla

7–8/2013

1 719 999

1 097 615

Schválená žádost o dotaci

Snížení energetické náročnosti ZŠ Hlubočky-Ves

7–8/2013

5 597 672

1 970 660

Schválená žádost o dotaci

Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukla

7–8/2013

2 324 814

1 516 960

Schválená žádost o dotaci

Proměna, humanizace a oživení centra obce Hlubočky (okolí KD M.Ú.)

2014

10 120 000

8 602 000

Podaní žádosti o dotaci do 29.3.2013

Regenerace panelového sídliště Mar. Údolí

2013–2014

10 815 000

7 429 000

Podání žádosti o dotaci 15.2.2013

Sběrový dvůr – Dukla

2013

5 380 160

3 582 075

Podaná žádost o dotaci

Most u dětského zdravotního střediska + prodloužení chodníku Mar. Údolí

2013

500 000

-

Je v rozpočtu

Most přes řeku Bystřici u Henkla, Hlubočky-Ves

2013–2014

-

-

Chodník od hřbitova po obchod Rella + rekonstrukce celé vozovky ve stejném úseku – Dukla

2013

2013

2 000 000

cca

5 000 000

-

Je v rozpočtu

Náklady SSOK

Bezdrátový rozhlas a varovný systém mikr. Bystřička – celá obec

2013

2 827 031

2 544 031

Akce mikroregionu Bystřička

Generální rekonstrukce kotelny zdravotního středila Mar. Udolí

2013

450 000

-

Je v rozpočtu

Rekonstrukce, zateplení, výměna oken – zdravotní středisko Mar.Údolí

2014

2 200 000

-

Nová komunikace nám. Družby – Suchý Žleb, Hlub.-Ves

2013

2 500 000

-

Protipovodňová opatření Podlesí

2013–2014

400 000

-

Je v rozpočtu

Parkoviště u hřbitova – Hlub.-Ves.

2013

400 000

-

Je v rozpočtu

Komunikace – sídliště Mar. Údolí – Posluchov

2014

4 300 000

-

Vč. autobus. dopravy

Výstavba nového fotbalového hřiště a sportoviště – Hlubočky-Ves

2014

1 000 000

-

Společně FK a ZŠ

Oprava kaple – výměna krovů, stropu Posluchov

2014

150 000

-

Pokrytí Hrubé Vody signálem T-Mobile

2013–2014

cca

4 500 000

-

Na náklady T-Mobile

Parkoviště “březový hájek” Hl.-Dukla

2013–2014

1 000 000

-

Je v rozpočtu

Rekonstrukce, zateplení, výměna oken - MŠ Mar. Údolí

2014

cca

4 500 000

-

V roce 2013 by měl být vyhlášen dotační titul

Výměna autobusových zastávek – Hlubočky-Ves, Mariánské Údolí

2013

82 000

-

U Palacky a O.Ú.

Je v rozpočtu

Výstavba nového mostu u Henkla

2014

-

-

Vybudování cyklostezky Hrubá Voda – Smilov

2014

4 500 000

3 343 000

Akce mikroregionu Bystřička

Zřízení rodinného centra v ZŠ Mar. Údolí

2013

300 000

270 000

Úpravy ul. Letní (oprava chodníku, vykácení vzrostlých stromů, vybudování parkovacích stání), M.Ú.

2013–2014

300 000

-

Je v realizaci

Kanalizace Podlesí

2014

-

-

Výstavba sportoviště ZŠ Hlubočky-Ves

2014

-

-

V přehledu plánovaných akcí jsou uvedeny i ty, na které jsme v loňském roce dotace nezískali pro značný převis poptávky nad nabídkou. Věříme, že letos se to alespoň u některých akcí podaří, resp. budou rozpracovány tak, aby mohly být realizovány v roce 2014, popř. v dalším funkčním období.
Je přirozené, že budou upřednostňovány ty investiční záměry, na které získá obec finanční prostředky ze zdrojů mimo rozpočet obce.

Jsme přesvědčeni, že se nám nastíněné záměry a plány podaří uskutečnit i přes prohlubující se hospodářskou recesi a nestabilitu politického a ekonomického vývoje v zemi. Samozřejmě za podpory občanů Hluboček. Děkujeme.

PhDr. Ivo Černík – starosta, Ing. Antonín Plíska – místostarosta

Přílohy:

Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. Josef Hrbek (06.02.2015 - 16:57) odpovědět IP: 91.241.23.1

  Na ulici Letní nechala obec vybudovat spoustu parkovacích míst, bezva. Nicméně napadl sníh a parkoviště jsou plná sněhu, což už tak bezva není…..

  Proč není sníh odklizen, víte někdo?

  Díky.

  Josef Hrbek

  1. játy (25.02.2015 - 16:37) odpovědět IP: 176.97.242.37

   Už roztál Pepo.Je to vyřešeno.Děkujeme za dotaz.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.