Přehled činnosti Tenisového klubu Hlubočky v roce 2009

Publikováno 09. 12. 2009 v rubrice Sport « zpět « úvod

Tenis v Hlubočkách - ilustrační fotoTenisový klub Hlubočky, o.s. je dobrovolným občanským sdružením (zájmovou organizací) se samostatnou právní subjektivitou, který byl založen v roce 2008 za účelem podpory sportovní a s ní související kulturní a společensko-občanské činnosti v obci Hlubočky.

Klub se snaží vytvářet podmínky pro rozvoj tenisového sportu v obci a její přirozené spádové oblasti, podporovat sportovní činnost občanů, včetně práce s mládeží, a získávat nové zájemce o tenis z řad dětí. Klub pečuje o majetek a místní sportovní areál.

Tenisový klub měl v roce 2009 34 členů a z tohoto počtu tvoří 24 členů děti a mládež mladší 18ti let. Dva členové klubu jsou držiteli licence trenéra III. třídy, což umožňuje zajišťovat trenérskou činnost vlastními členy.

Zimní dětský tenisový turnaj

Klub uspořádal v letošním roce 4 turnaje, 3 mládežnické a 1 seniorský:

  • 18. 2. 2009 - zimní dětský turnaj vhale SK Véska - turnaje se zúčastnilo 18 dětí,
  • 6. 6. 2009 - turnaj tenisových nadějí v Hlubočkách - turnaje se zúčastnilo 22 dětí,
  • 26. 9. 2009 - tenisový přeborník obce Hlubočky, kat. junior - turnaje se zúčastnilo 29 dětí,
  • 27. 9. 2009 - tenisový přeborník obce Hlubočky, kat. senior - turnaje se zúčastnilo 14 hráčů.

Tenis v HlubočkáchTyto turnaje nebyly určeny pouze pro členy klubu, ale účastnily se děti a dospělí hráči i z okolních obcí (zejména Velká Bystřice, Olomouc).

Členové klubu v roce 2009 odpracovali 485 brigádnických hodin při úpravě tenisových kurtů a areálu. Kromě běžné údržby byla na podzim svépomocí realizována větší stavební akce - přeložka venkovních rozvodů vody na postřik kurtů.

S ohledem na zcela nevyhovující technický stav sociálního zázemí byla zpracována a podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na vybudování nových šaten, klubovny a sociálního zařízení (celkové způsobilé výdaje projektu cca 2,1 mil. Kč, termín realizace rok 2010). V této souvislosti došlo v průběhu roku 2009 i k uzavření smlouvy o výpůjčce s obcí, na základě které bude klub zajišťovat správu a provoz sportovního areálu v příštím roce.

Tenis v HlubočkáchPro rok 2009 se podařilo získat finanční podporu formou příspěvku na činnost klubu od Obce Hlubočky (20 tis. Kč) a Olomouckého kraje (25 tis. Kč). Na členských příspěvcích bylo vybráno 8 tis. Kč. Za tyto prostředky byly pořízeny především věci trvalejšího charakteru - dvě kompletní sady umělých čar zn. Geniala-komfort (s ohledem na průběh sezóny budou položeny na jaře 2010), speciální napínák, kartáč na umělé čáry, dvě sítě na minitenis a dále krátkodobý spotřební materiál určený k tréninkové činnosti - speciální dětské i hrací míče. Část prostředků byla dále použita pro materiální zajištění turnajů (občerstvení, míče, ceny). Podpora obce i kraje je v areálu prezentována formou reklamní tabule se znakem obce.

Priority pro rok 2010:

  • zajistit provoz a správu sportovního areálu, stanovit pravidla jeho využívání,
  • rozvíjet nadále klubové aktivity (turnaje) a práci smládeží (tréninková činnost),
  • vpřípadě získání dotace realizovat kompletní rekonstrukci sociálního a technického zázemí.

Tenisový turnaj dětí v hale ve VésceCílem tenisového klubu není konkurovat velkým moderním tenisovým centrům (Omega, SK Véska), ale jeho činnost je založena především na principu svépomoci, dobrovolnosti a na osobním zapojení jeho členů. Přínos činnosti klubu pro obec spočívá právě ve vytváření určité alternativy aktivního a zdravého trávení volného času dospělých a dětí, která je dostupná přímo v místě bydlení, čímž se zlepšují podmínky pro život v obci. Spolková činnost také přirozeně přispívá k posilování místní občanské sounáležitosti, k vytváření vazby na danou lokalitu a k zapojování občanů do správy věcí veřejných.

Tenisový klub svou činnost veřejně prezentuje na internetových stránkách www.hlubocky.eu a v místním tisku (Zpravodaj obce Hlubočky).

Orgány klubu pracovaly v roce 2009 v tomto složení:

  • výkonný výbor: Mgr. Karel Šiška, MSc, p. Vítězslav Chaloupka, p. Radek Ošťádal,
  • dozorčí rada: Ing. Zbyněk Brázdil, p. Roman Černík, p. Ladislav Loubal.
  • kontakt: www.tkhlubocky.estranky.cz

V Hlubočkách dne 20. listopadu 2009, Karel Šiška, předseda výkonného výboru TK Hlubočky, o.s.

Rubrika: Sport | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.