O tom, jak se staví v obci, co je nového a co se chystá

Publikováno 21. 07. 2008 v rubrice Co se děje v obci « zpět « úvod

Stavební činnost v obci

V loňském roce jste všichni měli možnost vidět větší stavební ruch a změny v části Hrubá Voda  (opěrná zeď u Vráblu) a v Dukle most přes řeku Bystřici za průmyslovým areálem.

A co je nového v tomto roce? Na sídlišti bylo ve spolupráci s firmou MORA -Gorenje vybudováno asfaltové hřiště, akce bude celkově ukončena odvodněním, oplocením a okolí bude vybaveno lavičkami a herními prvky pro nejmenší. Zásadně změnilo svoji tvář Mariánské Údolí dostavbou parkovišť pro firmu Honeywell a MORA - Gorenje, včetně malého autobusového nádraží. Rádi bychom zastávku doplnili přístřeškem pro cestující a doprava bude v této etapě dořešena vybudováním cyklotrasy mezi Velkou Bystřicí a zdravotním střediskem (dotace ve výši 12, 85 mil.Kč) a parkovišť pro pacienty přímo u zdravotního střediska. Je ale zarážející, že hladkému vybudování cyklotrasy na pozemcích obce brání někteří vlastníci soukromých pozemků z okolí a přitom se nabízí otázka, zda všechny stavby na jejich pozemcích byly historicky vybudovány v souladu se stavebním zákonem.

Výstavba v obci HlubočkyPřes historicky opakovaná tvrzení o nereálnosti požadavku obce, byla zahájena oprava silnice  Československé armády ve směru na Nepřívaz, kterou předcházelo pročištění průchodů pro odvod vody. V zimních měsících předpokládáme odstranění stromů z okolí komunikace, vyčištění příkopy a následně stabilizace povrchu postřikem. Celá akce mohla být zahájena díky společnému úsilí kraje, VLS, hasičů a obce. Podepsána je již smlouva na rekonstrukci chodníků, ve fázi projektování výstavba parkovacích stání na sídlištích v Dukle i Mariánském Údolí a společně s SSOK rekonstrukce parkoviště před nákupním střediskem v Dukle.

Z oblasti životního prostředí bych se zmínil o připravovaném projektu revitalizace části lokality Na Orátě, kde ale musíme současně dodržet všechna pravidla, která vyplývají ze zařazení území mezi nadregionální biocentra. Právě proto je připravován odborníky, přestože se naše představa o budoucí tváři území od názoru profesionálů o mnoho neliší.

Další okruh možných zdrojů stavebních či jiných úprav vyplývá z našeho zapojení do snahy o získání dotačního titulu Leader - úspěšné.

Spolupráce členů místní akční skupiny Bystřička přinesla ovoce

Zapojením všech obcí mikroregionu do přípravy podkladů pro zpracování projektu a žádosti do dotačního titulu Leader. Dílčí vadou na kráse je to, že se do práce nezapojily subjekty nadiktované vedení MAS jako zájemci o členství na přelomu roků 2006/7, např. zahrádkáři. Vedení oslovené subjektů často ani nevědělo, že mají něco dělat, nebo nemělo o vstup zájem. Úsměvné bylo proto potom zjištění, že za skutečné zájemce hovořil někdo další a bylo jim tím bráněno ve svobodném vstupu do MAS. To je ale již za námi a pro aktivní organizace se naskýtá možnost pro prostředky dojít. Na požádání projektové managerky MAS je dále uveden její úvodní článek z drobnými úpravami v plném znění:

Mikroregion Bystřička a Vojenský újezd Libavá

Od konce roku 2005 funguje na území Mikroregionu Bystřička (zahrnující v současnosti již jedenáct obcí) a na území Vojenského újezdu Libavá tak zvaná „Místní akční skupina” - obecně prospěšná společnost Bystřička.

Tato nezisková společnost byla založena širším spektrem partnerů - obce, představitelé místních spolků a zájmových organizací i podnikatelé a vytkla si prioritní směry rozvoje našeho mikroregionu. Jedním z hlavních smyslů fungování společnosti je prostřednictvím vzájemné spolupráce získávat pro region finanční (dotační) prostředky, které budou následně rozdělovány podle transparentních pravidel na nejrůznější projekty z veřejného i soukromého sektoru.

Pro období 2007 až 2013 uspěla Místní akční skupina Bystřička o. p. s. (dále jen MAS) spolu s dalšími obdobně fungujícími skupinami v rámci programu Iniciativy Leader, který je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR.

Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Jedinečnost této metody spočívá v tom, že lidé žijící na venkově dokáží sami nejlépe nastavit vlastní programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Cílem programu je realizovat zajímavé místní investiční i neinvestiční projekty, záměry, rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství.

Program Leader ve své původní podobě odstartoval v ČR již v roce 2004, Bystřička se přidala v roce 2005 a v následujícím období (do konce roku 2013) může naše společnost prostřednictví Leaderu rozdělit v regionu cca 45 milionů korun.

V souvislosti se zapojením MAS Bystřička do Leaderu bylo zpracováno na základě široké diskuse 6 Fichí - dotačních programů:

  • Fiche 1 - Rozvoj zemědělských podniků
  • Fiche 2 - Obnova a rozvoj vesnic
  • Fiche 3 - Podpora cestovního ruchu
  • Fiche 4 - Podpora podnikání v regionu
  • Fiche 5 - Rozvoj obcí, občanská infra- struktura
  • Fiche 6 - Přidávání hodnoty zeměděl- ským a potravinářským produktům

První žádosti o dotaci na projekty bude přijímat MAS Bystřička již v období 18. srpna až 5. září tohoto roku. Do první výzvy byly vybrány Fiche 2 (Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury - finanční alokace 2.631 tis. Kč) a Fiche 5 (Rozvoj obcí, občanská infrastruktura - finanční alokace 2.200 tis. Kč). Žadateli mohou být obce, občanská sdružení, církve, nestátní neziskové organizace, apod. Maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů ze kterých je stanovena dotace. Minimální výše žádosti o podporu je 100.000,- Kč, maximální výše žádosti o podporu je 2.000.000,- Kč. Protože je ovšem naší snahou podpořit co nejvíce projektů, proto předpokládáme, že budou podpořeny finančně rozumně nastavené záměry. Veškeré potřebné informace týkající se MAS Bystřička můžete nalézt i na stránkách www.masbystricka.cz.

Věříme, že i s pomocí programu Leader se nám podaří zpříjemnit a zkvalitnit život obyvatel našich vesnic a vytvořit z venkova příjemné místo pro život, práci i zábavu.

Zbyněk Müller, ředitel MAS Bystřička o.p.s, tel. 777 327 325, e-mail muller@bmasistent.com,  Petra Janišová,  projektový manažer MAS Bystřička, o .p. s., tel. 724 588 832, e-mail: janisova@atlas.cz

Vyzýváme proto spolky a sdružení k vypracování projektů a podání žádosti, na požádání na starosta@hlubocky.cz zašlu úvodní informace. 

RNDr. Miroslav Dosoudil, starosta obce

Rubrika: Co se děje v obci | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.