Historie obce Hlubočky

Navigace: Úvod « O obci Hlubočky « zpět

První zmínky - hrad Hluboký

Možná podoba hradu HlubokýPrvní zmínka o Hlubočkách (německy Hombok) je z r. 1368. O čtyřicet let později obec patřila k panství blízkého, ale dnes dávno zaniklého hradu Hluboký. Za dalších sto let připadly Hlubočky panství zámku ve Velké Bystřici. Tou dobou už byla z hradu opuštěná zřícenina a v pozdějších dobách se dokonce vedly spory o jeho pravé poloze. A přece to býval hrad založený snad levobočkem krále Václava II., olomouckým biskupem Janem Volkem, později v držení samého císaře Karla IV. a jeho bratra moravského markraběte Jana Jindřicha.

Továrna Moravia - rok 1898Rozvoj průmyslu v obci

Život v poněkud drsném kraji mezi lesnatými stráněmi se radikálně změnil r. 1824, když tu pan Josef Zvěřina založil železárny a hutě. Tehdy vznikla i osada Mariánské Údolí (Marienthal). Roku 1854 pan I. K. Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí.

Dnešní moderní závody, které jsou proslulé výrobou plynových spotřebičů, odlitků ze šedé litiny a dílů leteckých motorů, vyváží své výrobky bezmála do celého světa. Není snad proto divu, že právě tyto závody daly podnět k tomu, aby Hlubočky využily práva, jež jim dal zákon o obcích z r. 1990, totiž vlastnit svůj obecní znak a prapor. Obec pak zažádala heraldickou komisi parlamentu o schválení, což se stalo v Praze dne 23. října 1992.

Kniha Dějiny obce Hlubočky

Kniha Dějiny obce HlubočkyBěhem roku 2004 konečně vykrystalizovala myšlenka na sepsání dějin obce Hlubočky, čímž by se alespoň částečně podařil splatit dluh vůči generacím lidských pokolení a osudů, jejichž bytí se od počátku až po dnešek spolupodílelo na utváření krajiny, kde žijeme. Vždyt’ o potřebě znát „své” dějiny hovořila v minulosti řada světových myslitelů i zcela „obyčejných” lidí.

Jedna z největších a nejlidnatějších obcí Olomouckého kraje, Hlubočky, dlouho čekala na podrobné zpracování své minulosti, svých dějin. Těžko již dnes zjistit, proč tomu tak bylo. Že by se v Hlubočkách v minulosti neudálo nic podstatného a důležitého? Že by zdejší lidé nebyli dostatečně hrdí na své předky a dřívější děje?

Předkládaná kniha má ambici přesvědčit čtenáře, že i v Hlubočkách proběhly zajímavé události. Vždyt poblíž vesnice ležel hrad Hluboký, mocné to panské sídlo, které muselo v roce 1426 dobývat velké vojsko. V 19. století pak v místní části Hluboček, budoucím Mariánském údolí, vznikla významná továrna Moravia.

Z výše uvedeného plyne, že ve skutečnosti kniha nenabízí dějiny pouze samotných Hluboček, ale i jejich dnešních místních částí, v dřívější době však samostatných vesnic a osad Hrubé Vody  (Grosswaser), Mariánského Údolí (Marienthal) a Posluchova (Posluchau). V 50. a 70. letech 20. století se tyto vesnice staly místními částmi Hluboček, na čemž nic nezměnil ani vývoj po roce 1989.

Předkládaná publikace se pokouší prostřednictvím výsledné práce dvou autorů, historika Davida Papajíka z Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci (zpracoval období do roku 1848) a zdejšího rodáka a vystudovaného historika Jiřího Glonka (období po roce 1848), seznámit čtenáře jak s vlastními dějinami obce, tak přilehlého okolí.

Zároveň chtějí autoři knihou povzbudit a motivovat, logicky zejména občany mající k lokalitě z různých příčin bližší vztah, k většímu zájmu o obec a bezprostřední okolí. Nedávná desetiletí nás totiž varují před odcizením a anonymitou, která může v obecné rovině vést až k duchovnímu vykořenění a nenahraditelným ztrátám. Tím spíš, že právě Hlubočky prožily před šedesáti lety obrovský kulturně-sociologický zlom, znásobený následným politickým vývojem, s dlouhou vlnou přímého i nepřímého nezájmu.

Nutnost existence zpětné vazby (v souvislosti mezi minulostí, přítomností a budoucností), a tedy i kulturně-historické reflexe, dozrála v případě Hluboček poměrně opožděně. O to záslužnější je nynější odhodlání představitelů obce o určitou satisfakci.

Autoři: Jiří Glonek, David Papajík

342 stran. V roce 2006 vydala Obec Hlubočky ve spolupráci s nakladatelstvím Alda Olomouc.
Slavnostní křest knihy proběhl dne 28. 6. 2006 v amfiteátru Na Letním v Mar. Údolí.

Knihu Dějiny obce Hlubočky si můžete zakoupit za cenu Kč 150,- (bez DPH) v úředních hodinách na Obecním úřadě v Hlubočkách.

Kroniky obce Hlubočky

Kronika obce HlubočkyV obci se nachází několik historických kronik, které mapují zdejší život zhruba od poloviny 20 století. Nejstarší obecní kronika z první republiky se bohužel vytratila za druhé světové války. Zájemcům jsou na požádání k dispozici k prohlédnutí tyto knihy:

  • Kronika obce Hlubočky
  • Obecní fotokronika
  • Kroniky Fotbalového klubu Hlubočky
  • Školní kroniky
  • Hasičské kroniky
  • Fotokroniky mateřských škol
  • Farní kroniky
  • Kronika turistického oddílu

Další informace z historie Hluboček

Historické pohlednice z Hluboček I.

Historické pohlednice z Hluboček II.

Historické pohlednice z Hluboček III.

Historické pohlednice z Hluboček IV.

Historické pohlednice V.

Ideální průmyslové veduty Hluboček a Mariánského Údolí

Možnosti sdílení: Více |