O komunikacích v obci

Publikováno 16. 10. 2013 v rubrice Co se děje v obci, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Po delší době připravila redakční rada obecního zpravodaje jeho další číslo. Rozhodla se zaměřit jednotlivá čísla více tematicky a pro toto první číslo bylo zvoleno téma komunikace v obci. Protože se v této oblasti událo a ještě stane hodně změn, pusťme se hned k jejich přiblížení obyvatelům obce.

Komunikace patří, kromě např. obecních budov, k podstatnému majetku obce, o který se musí zastupitelé obce starat s péčí řádného hospodáře. Ale i zde samozřejmě platí staré české přísloví: „Bez peněz do hospody nelez.“

Nejprve je třeba si připomenout, že majitelé komunikací v obci jsou dva. Olomoucký kraj – to jsou všechny cesty od vjezdu do Mariánského Údolí až po přejezd trati u stanice Hrubá Voda a dále cesta do Mrskles v úseku od mostu u Moravie po vlakový přejezd a cesta směrem na Nepřívazy do VVP na ulici ČSA (stará se o ně Správa silnic Olomouckého kraje – SSOK). Ostatní místní a účelové komunikace, parkoviště, chodníky a cyklostezky jsou pak v majetku obce. Je rovněž známé, že většina inženýrských sítí typu plynovod, vodovod, kanalizace, telefon atd. je položena pod cestami a chodníky.

Problematická kanalizace v Dukle

Opravená silnice po výstavbě kanalizace v Hlubočkách u hřbitovaProto je asi nezbytné začít akcí, která obec trápila skoro tři roky. Samozřejmě se jedná o dobudování kanalizačního sběrače v Dukle. O příčinách zdržení a rozkopaných komunikacích v obci jsme občany informovali několikrát. Když EU zatrhla v roce 2011 České republice pro neplnění dohodnutých závazků dotaci na výstavbu kanalizační infrastruktury ve výši 10 miliard korun pro 45 obcí, svezly se přitom i Hlubočky s plánovanou dotací 43 milionů. V Hlubočkách o to hůře, že jsme velmi dobře připravenou akci (projekčně i vysoutěženou a odsouhlasenou Státním fondem životního prostředí – SFŽP) již zahájili.

Zaplatit celou akci z vlastních příjmů obce bylo nemožné (jen tato akce by převýšila celoroční příjem obce). Řešit 43 mil. Kč úvěrem, vedle splátek stávajících úvěrů ve výši 6,5 mil. Kč ročně, by znamenalo zadlužení obce na mnoho let dopředu. Stále jsme se snažili jednáním na Ministerstvu životního prostředí i SFŽP i za pomoci poslanců PČR, zejména prof. B. Šarapatky z Olomouce, najít řešení a zajistit když ne „evropské“ peníze, tak alespoň „české“.

Po anabázi trvající 2 roky se to podařilo, a tak jsme na jaře 2013 podepsali se SFŽP novou smlouvu o financování kanalizace, kdy nám SFŽP na tuto akci přispívá částkou 27,5 mil. Kč. Žádná jiná obec ze zmíněných 45 obcí podporu od státu nezískala. Obec Hlubočky musí zajistit ze svých zdrojů 26,5 mil. Kč. Je to o 15 milionů více oproti původním předpokladům, ale toto se již dalo řešit bez úvěru.

Opravená silnice po výstavbě kanalizace v Hlubočkách DukleI když jsme pro některé „obecní revolucionáře a všeználky“ (viz též web hlubocky.eu) banda neschopných povalečů, která občanům ničí svou neschopností auta na cestách v obci a otravuje jim život, bude přes všechny potíže v říjnu 2013 stavba kanalizace dokončena a postupně se bude dokončovat jen připojení jednotlivých objektů na připravené kanalizační přípojky. Dotace na kanál se samozřejmě týkala i opravy cesty do původního stavu. Problémem je, že pouze na vykopané rýhy. Co však se zbytkem, který byl také v žalostném stavu, a to již po mnoho let?

Bylo nutno jednat s majitelem cesty – Olomouckým krajem i SSOK – o potřebě rekonstruovat silnici v celém profilu. Zde musíme konstatovat, že jsme u vedení SSOK i na kraji našli pochopení a již pro rok 2012 vyčlenil kraj 12 milionů na opravu „krajské části“ silnice. Nakonec jsme mohli v roce 2012 začít kopat kanalizaci jen z obecních peněz, takže se realizoval v silnici výkop od hasičské zbrojnice po křižovatku u domu pana Relly, a zbytek až po křižovatku pod hřbitovem pak v roce 2013. Proto se i generální rekonstrukce silnice musela realizovat nadvakrát. Poté bylo provedeno vodorovné dopravní značení.

Jen pro ilustraci o komplikacích provázejících zajišťování takové akce: obec vysoutěžila dle zákona o veřejných zakázkách jednoho dodavatele na celou stavbu kanalizace včetně poloviny vozovky, SSOK pak zcela jiného na druhou polovinu vozovky. Takže novou cestu ke hřbitovu ve skutečnosti dělaly dvě nezávislé firmy, každá svou polovinu vozovky, se svým dodavatelem obalové směsi… se všemi problémy, které to samozřejmě přineslo.

Generální oprava “Černého mostu” v Burku

Oprava Černého mostu mostu přes řeku Bystřici v BurkuSSOK na katastru obce zajišťuje ještě jednu významnou akci, kterou je generální oprava „Černého mostu“ přes Bystřičku na výjezdu z Mariánského Údolí u Burku. Tato akce, i když byla dlouhodobě plánovaná, přišlo jako blesk z čistého nebe, když se podařilo Olomouckému kraji „sehnat“ do letošního rozpočtu další peníze (přes 8 mil. Kč). Takže akce „ber hned, nebo neber“ se potkala na objížďce v Mrsklesích s rekonstrukcí kanalizace v této obci a rozkopanou silnicí. Začátkem listopadu bude však provoz přes most obnoven. Za to čtyřměsíční nepohodlí to snad stojí.

Oprava železničního přejezdu v Dukle

Oprava železničního přejezdu v Hlubočkách - Dukle

Krajské silnice se letos týká ještě jeden dlouhodobý problém, a to železniční přejezd v Dukle do areálu bývalé MORAVIE. Přejezd je ve velmi špatném stavu, ničí automobilové podvozky a ohrožuje projíždějící cyklisty. Opakovaně jsme o tomto problému jednali s majitelem areálu, firmou CD Logika z Brna, aby přejezd opravil. Když letos tato firma spadla do úpadku a bylo vyhlášeno exekuční řízení, rozhodlo vedení obce, že přejezd v září opraví na své náklady. Již dále nemůžeme čekat, možná další roky, než se majetku snad ujme nový majitel a přejezd opraví.

Jednáme rovněž s majitelem areálu, ve kterém podniká firma Honeywell (majitel pozemku) a se SSOK (majitel stavby) o rekonstrukci cesty od mostu přes Bystřičku u MORAVIE po vlakové nádraží. Tato cesta dostala při současné objížďce přes Mrsklesy pořádně zabrat a je ještě více poničená. Když prší, je zde jedna velká louže. Věříme, že se podaří SSOK pozemek vykoupit a bude moci provést opravu zdevastované komunikace. Samozřejmě všechno zase závisí na penězích, kterých nikdy nebylo a nebude nazbyt. Jsme rádi, že se nám podařilo rekonstruovat cesty v takovém rozsahu. Ale i menší opravy „zalátáním děr“ na cestě na Hrubou Vodu provedla SSOK dle možností svědomitě a za to jí děkujeme.

Bude se i lépe parkovat a přecházet

Ale i na místních (tedy obecních) komunikacích je docela živo. V souvislosti s budováním kanalizace došlo k poškození povrchu komunikací některých ulic. I zde mělo dle projektu dojít jen k opravení samotné rýhy výkopu. Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání 23. 9. 2013, že bude provedena generální oprava povrchu ulic v celé jejich šířce Na Výsluní, Mírová a U Bystřiny. Ulice Havlíčkova bude rovněž opravena až po dokončení vodovodu v této ulici v roce 2014.

Výstavba nových parkovacích míst na sídlišti v Mariánském Údolí

K místním komunikacím patří rovněž parkoviště a chodníky. Na podzim je na sídlišti v Mariánském Údolí realizována 1. etapa projektu „Humanizace sídliště“, v rámci které zde bude vybudováno 71 nových parkovacích míst, vybudován spojovací chodník od obchodu k chodníku „pod svobodárnou“ a budou provedeny další částečné zásahy do chodníků. V roce 2014 budeme žádat i o dotaci na 2. etapu tohoto projektu, která zahrnuje další asfaltové hřiště, odpočinkové zóny, úpravy ulic atd.

V Dukle bylo vybudováno na sídlišti v prolukách, kde to šlo, několik parkovacích míst. Pro příští rok je připraveno vybudování dalších cca 12 parkovacích míst mezi garážemi a bývalou výměníkovou stanicí, rovněž na sídlišti. V Hrubé Vodě se také pro příští rok připravuje výstavba 150 m dlouhého chodníku v uličce za mostem ke kamenolomu.

Výstavba chodníku a mostku pod dětským zdr. střediskem v Mar. ÚdolíV tuto dobu probíhá prodloužení chodníku na ulici Olomoucká u dětského zdravotního střediska, zatrubnění části náhonu (který by měl sloužit MORA MORAVIA jako suchý poldr v období povodní) a bude postaven nový mostek, který nahradí stávající v havarijním stavu.

V letošním roce bylo rovněž instalováno nové dopravní značení na Posluchově, v Mariánském Údolí i v Dukle. Byly provedeny drobnější úpravy chodníků a povrchu některých vozovek, což mimochodem provádí i SSOK na krajské komunikaci.

Nový most přes Bystřičku na Posluchov

Opravený most za hřištěm FKH na Posluchov

V samém konci minulého roku došlo k rozdrolení opěrného pilíře lávky přes Bystřičku na Posluchov za hřištěm FK Hlubočky. Okamžitě byly ještě v zimních měsících zhotoveny nové pilíře na obou stranách řeky a v létě pak byla provedena generální oprava celé mostní konstrukce. Pokud získáme dotaci z regionálního operačního programu, mělo by příští rok vzniknout kromě jiných zařízení i několik desítek nových parkovacích míst v okolí kulturního domu v Mariánském Údolí nejen pro návštěvníky tohoto zařízení, ale i pro školu, obyvatele této lokality i občany navštěvující obchody.

Nová autobusová zastávkaPro občany žijící v lokalitě Suchý Žleb, ale i pro chataře, je jistě důležitá rekonstrukce místní komunikace. I když je tato akce projekčně připravena, musíme se státem dořešit vlastnictví a hlavně cenu za jeden pro stát bezvýznamný pozemek nutný pro rozšíření cesty. Zatím jsme rádi za pomoc VLS, divize Lipník, které spravily havárii na vozovce, jejíž část se utrhla pod tíhou „klaďáku“. V příštím roce se nám snad podaří akci dotáhnout do konce.

Ke zlepšení kvality komunikací a životního prostředí v obci jistě přispěje i nový čistící vůz, na dodání kterého již probíhá výběrové řízení. Měl by obec nejenom od jara do podzimu čistit, ale v zimě se podílet i na úklidu sněhu.

Cyklostezka na Smilov zatím nebude

Ne vše se nám samozřejmě daří tak, jak bychom chtěli. Ve spolupráci s mikroregionem Bystřička usilujeme u prodloužení cyklotrasy z Hrubé Vody na Smilov (všímáte si, mimochodem, kvanta cyklistů valících se po cestách a cyklostezkách a cyklotrasách v obci?). Na tuto akci jsme již dostali dotaci, ale bohužel ji asi nebudeme moci využít, protože část lesní cesty na Smilov se ocitla v restitučních nárocích církve.

Stejně tak se nám letos nepodařilo zkoordinovat vybudování nového chodníku v Dukle směrem ke hřbitovu s rekonstrukcí již zmíněné krajské komunikace. Je zde mnoho problémů majetkových i technických, např. jak chodník odvodnit, jak překlenout stávající vjezdy k rodinným domkům, jak pokračovat k bývalému železňáku, v některých místech není vůbec prostor vedle cesty pro vybudování chodníku atd. Takže i když byla tato akce v letošním rozpočtu, musíme ji dále připravovat pro rok příští.

Tolik tedy o „nicnedělání“ obce v oblasti komunikací v obci. V příštím čísle se zmíníme o dalších oblastech péče o obecní majetek (obecní budovy, rozhlas…). Seznámíme Vás rovněž s plány a záměry pro rok 2014.

PhDr. Ivo Černík, starosta, Ing. Antonín Plíska, místostarosta

Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (18)

 1. Pavel (16.10.2013 - 19:19) odpovědět IP: 176.97.245.253

  Jen k tomuhle (Oprava železničního přejezdu v Dukle). Že se tento přejezd bude opravovat víc jak 3 týdny, by odhadoval málokdo. Zajímalo by mě, kdo se na tom napakoval, že to trvá tak dlouho. Hodiny a dny běží a penízky nejmenovaným do kapsy. Asi si myslíte, že občané Hluboček jsou tak hloupí, že nevědí jak to chodí. Min. týden tam nikdo nebyl. Je tam úplně zbytečně zúžená vozovka a přitom se dá už jezdit v obou směrech, akorát stačí odstranit ten zbytek bordelu, ale to by bylo moc brzo a penízky by se nesypaly….Styďte se Občané Obecního Úřadu…..Kanalizaci nebudu komentovat, seděl bych tu tři dny a jen psal….

  1. Johnd257 (22.05.2014 - 11:22) odpovědět IP: 112.124.23.78

   An attentiongrabbing dialogue is worth comment. I believe that you must write extra on this subject, it won’t be a taboo topic but typically persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers egdbgkfcdkag

 2. Revolucionář (21.10.2013 - 17:54) odpovědět IP: 85.70.55.126

  - všichni pomlouváte naše komunistické vedení obce a stejně to svinstvo nebo jim podobné ocasy jako ´´ANO´´ bude zase každý volit.

 3. Josef Hrbek (21.10.2013 - 19:01) odpovědět IP: 176.97.242.60

  Koho doporučujete volit, Kolego?

 4. Mirek (21.10.2013 - 19:31) odpovědět IP: 176.97.246.10

  Již delší dobu pozoruji pracovní nasazení pracovníků,kteří provádějí výstavbu kanalizace,a následné úpravy terénu.Není to práce jednoduchá,ale když se velká část pracovní doby tak nějak přečká,a samotní stavby vedoucí někdy neví co mají vlastně dělat,je to nějaké divné.Když se k tomu přidá nedůsledná kontrola a nevyžadování dodržování tremínů, ať již ze strany stavebího ůřadu, nebo samotného vedení provádějící organizace MODOS,ani se nemůže nikdo divi, že stavba je tam kde je.Bylo dáno mnoho termínů,ale skoro žádný se zřejmě nedodržel.Kromě jediného,rozbourání komunikací.To asi proto,aby bylo stále,byť pomalu co dělat.Co natom záleží,že je zima na krku,a zachvíli se budem brodit blátem.Možná by stálo zato, se na staveniště zajít občas podívat,ale jen tak,zpovzdálí,neohlášeně.Snad potom…………?

  1. Josef Hrbek (21.10.2013 - 19:37) odpovědět IP: 176.97.242.60

   K tomu zřejmě nemá nikdo z nás relevantní informace, snad by se k tomu mohl vyjádřit vedoucí odboru….. Nicméně si nemyslím, že by tomu tak bylo, výběrová řízení jsou postavena tak, že vítězí ta firma, která mimo jiné souhlasí se smluvními pokutami v případě prodlení s dohotovením stavby; jinými slovy: Nevěřím, že tomu tak je, je to pouhá spekulace….

 5. kryspin (21.10.2013 - 20:41) odpovědět IP: 176.97.244.28

  asi jak z mostem v burku tam sem videl makat borce 2x

 6. Josef Hrbek (21.10.2013 - 23:16) odpovědět IP: 176.97.242.60

  “Festina lente!”

  1. Luciano (25.04.2015 - 2:52) odpovědět IP: 190.199.55.113

   napsal:Obdivuji Vaši upředmnost a otevřenost na tomto blogu. Vedm, jak je někdy těžke9, udržet si mantinely v tom, co na sebe je scohpen člověk prozradit na intarnetu. Ač jsem architekt (nepraktikujedced ;-) nebudu zde jedne1ned paned architekty ani v nejmenšedm omlouvat nebylo to faplně profesione1lned jedne1ned, ale musedm reagovat i na paned Hanu, ktere1 jako ze1stupce většiny našed společnosti ste1le v dnešned době předpokle1de1, že tzv. domek se přeci de1 postavit do 2 mil. korun. A vše nad je jistě něco jine9ho. Odhle9dneme-li od cen pozemků, ktere9 v dnešned době majed někdy hodnotu vyššed než samotnfd objekt na nich postavenfd, tak dům pro rodinu s počtem 4 osoby se neche1 postavit s tak nedzkfdm rozpočtem pouze sve9pomoced nebo se staviteli v rodině (nejle9pe s vlastned stavebned firmou) a se spoustou kompromisů na kvalitě materie1lů, užitne9 ploše domu a konečne9m komfortu bydlened. Satelity kolem Prahy jsou plne9 domků v ceně kolem 4 milionů korun, ač byly stavěny v 90. letech a přitom bychom je vilkami nazvali jen stěžed ;-) dnes už i podle medry opotřebovanosti.

 7. Josef Hrbek (21.10.2013 - 23:19) odpovědět IP: 176.97.242.60

  Omlouvám se, nikoho nechci hájit, jen chci poukázat na to, že každá mince má svůj rub a líc….., bohužel!

 8. Tomáš Mádr (23.10.2013 - 7:50) odpovědět IP: 81.19.10.152

  K těm smluvním pokutám - zkontroloval někdo, že v případě že došlo k nesplnění termínu byla smluvní pokuta vymáhána? Docela by této kontrole prospělo zveřejnění jak smluv, tak přebíracích protokolů s uvedením termínů nasmlouvaných a termínů konečných a zdůvodněním případných rozdílů. Ono je totiž strašně jednoduché firmě “poděkovat”, že to konečně dodělala, i když pozdě. A to jsme pouze u termínů, kvalita provedené práce a použité materiály jsou věc druhá. A to asi nejbolavější, co zasahuje jak do termínů, tak do kvality a ceny jsou projekty, a bohužel často “odborníci” na straně investora, kteří je posuzují a následně schvalují.

 9. Che Gevara (23.10.2013 - 13:59) odpovědět IP: 176.97.246.90

  Humanizace sídliště = nahradit zelené plochy zámkovou dlažbou pro auta.

 10. Pol (23.10.2013 - 14:15) odpovědět IP: 46.135.68.255

  A kdo kdy něco začne humanizovat na spodní části MÚ.Myslim že tam mají lidé také auta a uličky nacvakané a jen hádky kvůli parkováni když před obchodem parkuje auto za autem tak parkuji i v uličkách a človek nemá kam tak zastupitelé přemýšlejte také by jsme se chteli nechat humanizovat.

  1. Josef Hrbek (25.10.2013 - 11:49) odpovědět IP: 176.97.242.60

   Ano, tam je to velký problém, není tam místo a v zimě bude ještě hůř… Ale plac je před Letním, je to daleko minutu pěšky, vím, ale je to řešení…?

   1. Josef Hrbek (25.10.2013 - 11:57) odpovědět IP: 176.97.242.60

    To už mohou lidé parkovat u zadní brány fabriky, jasně, ale kde jinde..?

 11. Leopold Bubeníček (25.10.2013 - 15:41) odpovědět IP: 176.97.246.146

  A co třeba rozšířit stávající “parkoviště” podél ulice Letní u KD. To znamená odstranit stávající základy původního plotu a rozšířit plochu pro parkování kolmo k ulici. Již jsem o tom psal, ovšem nikdo zodpovědný zatím nereagoval ať již kladně nebo záporně. Podobné je to i s “bránou borců” u vchodu do areálu KD, kde se bývalé pokladny používají jako veřejné záchodky.
  Bubeníček

 12. Mirek (14.11.2013 - 18:09) odpovědět IP: 176.97.246.10

  Dnes jsem měl tu čest,několikrát spatřit dělníky firmy MODOS v akci.To co ,předvedli,bylo opravdu unikátní.Co jsem psal v minulém příspěvku,opět potvrdili v plném rozsahu.Tak vyčerpávající pracovní úsilí,to se musí vidět.Tak někdy zajděte.

 13. Jiří (09.01.2016 - 9:40) odpovědět IP: 94.112.26.102

  O cestě na Hrubou Vodu od domova důchodců je škoda mluvit. Do nového ski parku v Hrubé Vodě jezdí radní asi jenom vlakem. Protože autem se jim tam nechce. Není to cesta, ale trochu větší cyklostezka. Přitom aut tam jezdí víc a víc a obec to nezajímá.