Co znamenají jednotlivé orgány obce?

Publikováno 10. 10. 2007 v rubrice Okénko radního, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Z rozhovorů s občany i z žádostí, podnětů či stížností, se kterými se v rámci práce v radě obce a zastupitelstvu setkávám, je často patrné, že obecně stále není příliš jasné, jaké jsou vlastně orgány obce a co je jejich úkolem. Zkusme se tedy alespoň stručně podívat na strukturu orgánů naší obce.

Zastupitelstvo obce Hlubočky

Nejvyšším orgánem každé obce je obecní zastupitelstvo. Zastupitelé jsou voleni přímo občany obce v komunálních volbách, které se konají jednou za čtyři roky. Je orgánem kolektivním, každý zastupitel má jeden hlas a rozhoduje většinovým způsobem. V případě Hluboček má zastupitelstvo 15 členů a k přijetí rozhodnutí je tedy zapotřebí minimálně 8 hlasů. V Hlubočkách se zastupitelstvo schází zpravidla jednou za dva až tři měsíce, dle potřeby někdy i častěji, a jeho jednání jsou veřejná.

Zákon o obcích specifikuje věci, o kterých přísluší zastupitelstvu rozhodovat, a protože se jedná o nejvyšší volený orgán obce, můžeme zjednodušeně říci, že to jsou ty nejdůležitější záležitosti (schvalování rozpočtu obce, prodej nemovitostí apod.). Pokud bychom chtěli zastupitelstvo přirovnat k nějakému orgánu ze státní politiky, mohli bychom použít srovnání s poslaneckou sněmovnou.

Obecní rada

Rada obce je taktéž kolektivním orgánem, je však volena nikoli přímo občany obce, ale zastupitelstvem z členů zastupitelstva. Zatímco tedy člen obecního zastupitelstva je neodvolatelný, člen obecní rady může být během volebního období zastupitelstvem obce odvolán a nahrazen jiným, nově zvoleným radním. I obecní radě zákon svěřuje konkrétní okruh záležitostí. Členem rady je vždy starosta a místostarosta. Rada obce Hlubočky má 5 členů, vedle starosty a místostarosty tedy ještě 3 radní. Rada se schází pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní na neveřejných zasedáních a řeší nejrůznější operativní agendu související s chodem obce. Použijeme-li opět přirovnání s vrcholnou politikou, jedná se o orgán, který je podobný vládě.

Starosta

Starosta je volen zastupitelstvem a zastupuje obec navenek. Je možné jej během volebního období odvolat a nahradit jiným členem obecního zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta, který je taktéž volen a odvoláván zastupitelstvem obce.

Obecní úřad

Obecní úřad HlubočkyObecní úřad má poněkud odlišné postavení než výše jmenované orgány obce. Obecní úřad je tvořen především úředníky, kteří jsou ve vztahu k obci klasickými zaměstnanci na základě pracovního poměru. Za jejich práci odpovídá tajemník. Zaměstnanci obecního úřadu (úředníci, tajemník) tedy nejsou voleni a nemohou být ani odvoláni zastupitelstvem. Plní především úkoly v oblasti státní správy (například stavební řízení) nebo se starají o obecní majetek (správa majetku) apod.

Obecní úřad se dále člení na jednotlivé odbory právě podle oblastí, kterými se jednotliví úředníci zabývají. Iniciativními a kontrolními orgány obecní rady, které se podílejí na výkonu samostatné působnosti obce, jsou komise. Jaké komise budou zřízeny a kým budou obsazeny, záleží na uvážení obecní rady.

Komise a výbory

Komise je kolektivní orgán, rozhoduje většinovým způsobem a je odpovědná radě obce, která může rozhodnout o odvolání a jmenování jejích členů. V případě Hluboček působí několik komisí - například komise pro výběr dodavatele, sportovní komise, kulturní komise atd. Taktéž zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány - výbory. Ze zákona povinně vždy zřizuje výbor finanční a výbor kontrolní, které může pověřit plněním určitých úkolů (například přezkoumání některých záležitostí, sestavení návrhu rozpočtu).

V některém z příštích čísel zpravodaje se podíváme na jednotlivé orgány, jejich kompetence a vzájemné vztahy podrobněji.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc

Mohlo by vás také zajímat:

Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.