Přehled 20. zasedání zastupitelstva

Publikováno 26. 01. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Toto zasedání se uskutečnilo dne 21. 1. 2009 v zasedací síni OÚ Hlubočky a všichni zastupitelé na něm opět vystupovali s pravomocemi radního, neboť stále není zvolen 5. člen RO.

Zastupitelstvo - MUDr. Petr PrášilZastupitel pan Krajčovič v průběhu zasedání navrhl panu MUDr. Prášilovi, aby zvážil svou kandidaturu do RO za odstoupivšího zastupitele pana Hrbka. Pan MUDr. Prášil kandidaturu neakceptoval s oddůvodněním svého maximálního pracovního vytížení (pracuje v nemocnici Šternberk). Místostarosta pan Filípek poté vznesl dotaz, zda se nezměnila situace u již dříve navrhovaných zastupitelů do RO paní Bc. Pastorové a pana Bystroně. Na to paní zastupitelka Zetková sdělila, že ne, a to bez dalšího zdůvodnění.

Zastupitelstvo projednalo prodeje a pronájmy obecních pozemků a schválilo nebo naopak zamítlo některé smlouvy týkající se této oblasti. Byly projednány i otázky týkající se pronájmu bytových či nebytových prostor. Pro občany, kteří budou mít v budoucnu zájem o RD v oblasti Hlubočky - Nad Trnávkou, je jistě zajímavá informace, že soukromí majitelé těchto pozemků pro výstavbu RD, obdrželi od obce souhlas s vybudováním „Technické infrastruktury” - komunikace a zpevněné plochy, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN, trafostanice, osvětlení atd. - na pozemcích obce.

Zastupitelstvo - Michal StojmenovZO vzalo na vědomí informaci, že v obci Hlubočky bude probíhat bezplatný odběr elektrických spotřebičů v prostorách výkupen pana Ležatky, a uložilo příslušným pracovníkům OÚ zveřejnit tuto informaci způsobem v místě obvyklým. Dále schválilo předložená rozpočtová opatření.

Z programu byl stažen bod - přidělování dotací na základě žádostí fyzických a neziskových organizací -, který bude upřesněn a předložen na dalším zasedání ZO. ZO projednalo návrh nové směrnice č.1/2009, která obsahuje rozsah služeb poskytovaných obcí Hlubočky a to vč. plateb. Po diskusi byl tento návrh schválen a směrnice bude následně zveřejněna.

Diskuse proběhla i k dalšímu bodu, kterým bylo navýšení pracovníků obce o 15, kteří by měli být přijati na veřejně prospěšné práce (různé úklidy a výpomoci) s tím, že na tyto pracovníky bude obec požadovat dotaci prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci.

ZO neodsouhlasilo žádost o dodatečnou změnu na rozšíření již realizované stavby jedné garáže a trvá na dodržení původní smlouvy o právu provést stavbu. Poznámka - jedná se již o několikeré záporné rozhodnutí ze strany obce o dodatečné změny staveb a je to tedy precedens pro všechny budoucí stavebníky.

Poměrně rozsáhlá diskuse se rozvinula při projednávání převodu některých kompetencí RO na starostu obce, výsledkem bylo rozhodnutí, že každý ze zastupitelů předloží svůj návrh na rozsah převedení kompetencí a průnik těchto návrhů bude předložen na dalším zasedání ZO k případnému schválení. Byly také schváleny pevné termíny zasedání ZO s tím, že v případě nutnosti může být ZO svoláno i v jiném termínu.

Zastupitelstvo - místostarosta Ivoš FilípekZastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou JR Stavby na rekonstrukci břehů vodního toku Trnávka a také podání žádosti o dotaci na vybudování IV. etapy kanalizace v obci. Schválilo rovněž zvýšení limitu ze 100 tis. na 200 tis. Kč pro konání výběrových řízení, čímž by se měly značně zjednodušit a urychlit výběry firem na provádění různých činností pro obec.

Zastupitelům bylo dále uloženo navrhnout do nově zřizované grantové komise členy. Tato komise bude posuzovat a následně předkládat ZO návrhy na příspěvky fyzickým osobám, spolkům, organizacím apod. pro jimi pořádané veřejné kulturní i sportovní akce.

Můžete si přečíst veřejný zápis z 20. ZO (PDF 920 kB).

Leopold Bubeníček

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.